Lorem Ipsum

Az ÉLET

“Élni akaró élet vagyok az élni akaró élet közepette”. (Albert Schweitzer) Az Élet eredete Az élet keletkezésével kapcsolatban is sok a kérdőjel. Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós így nyilatkozott akkor, amikor az élet titkáról kérdezték: „Azért kezdtem szövettani kutatásokba, mert az élet titkát akartam megfejteni. Mivel nem elégítette ki tudásszomjamat, amit a sejtekrõl tudtam, ezért az élettan területén dolgoztam tovább. Ezután áttértem a gyógyszertanra, majd bakteri- ológiai tanulmányokba kezdtem. kellett jönnöm, hogy még a baktériumok is túl bonyolult lények ahhoz, hogy kérdésemre választ kapjak, ezért az elektronok világában merültem el, hátha itt megértem az élet titkát. Ekkor döbbentem rá, hogy az elektronok csak elektronok és nem élõlények. A nagy kutatási lázban valahol útközben elvesztettem az életet, valahogyan ki- csúszott a markomból…” A tudomány uralkodó álláspontja szerint az első élő rendszerek, az első primitív sejtek kémiai folyamatok útján jöhettek létre. A sejtek kialakulásához vezető folyamatok ösz- szessége a kémiai evolúció. Stanley L. Miller a Chicagói Egyetemen 1953-ban egy zárt rendszerben, a feltételezett őslégkör elemeiből (víz, metán, hidrogén, ammónia) elektromos kisülés hatására aminosavat hozott létre. „Miller életet állított elő” harsogták az újságok 1953-ban. "Miller nem életet teremtett, hanem az élet építőkockáit állította elő, innen már csak egy lépés az élet" állították az optimista szakértők, amit az újságok szintén nagydobra vertek. A tankönyvek, szakfolyóiratok, net, stb. máig ezzel vannak tele. Azóta azonban kiderült, ezek a feltételezések tévesek . Azt, hogy a földi élet élettelen anyagból véletlen - szerűen alakulhatott ki, az ateista Francis Crick (a DNS egyik felfedezője), vagy a híres kozmológus, Fred Hoyle sem hitték el. - Ami Crick-et illeti, felismerte, hogy a DNS-ben rejlik egy kód . Ahol pedig kód van, ott létezik valamiféle információ . - A kérdés: honnan ered ez az információ? - Azt feltételezte, hogy a földi élet csírája egy távoli galaxisról került ide pánspermia elmélet). Ez a hipotézis logikusan nem zárható ki, de nem oldja meg élet első keletkezésének problémáját. Hoyle szerint - aki szintén a pánspermia elmélet híve volt - a legegyszerűbb sejt rendkí- vüli bonyolultsága, illetve a kifejlődéséhez szükséges idő miatt annak a valószínűsége, hogy a Földön evolúciós úton magasabb életformák jöjjenek létre, hasonló ahhoz, amikor az orkán végigsöpör egy roncstelepen, és a roncsokból egy Boeing 747-est állít össze. ”The chance that higher life forms might have emerged in this way is comparable to the chance that a tornado sweeping through a junkyard might assemble a Boeing 747 from the materials therein.” - Másutt ezt írja: “Ha azonban látjuk, hogy az élet véletlenszerű létrejöttének valószínűsége annyira csekély, hogy azt abszurddá teszi, ésszerűvé válik az a gondolat, hogy a fizika azon kedvező tulajdonságai, amelyektől az élet függ, minden tekintetben szándékosak… Ezért szinte elkerülhetetlen, hogy saját intelligenciánknak tükröznie kell… magasabb intelligenci- ákat… egy ilyen elmélet annyira nyilvánvaló, hogy az ember elgondolkodik, miért nem fogadják el széles körben ma- gától értetődőnek. Az okok inkább pszichológiaiak, mint tudományosak.” - ( Fred Hoyle és N. Chandra Wickramasing- he, Evolution from Space / London: JM Dent & Sons, 1981, 141., 144., 130. o.) Darwin evolúció elmélete szerint az élet formái a mindenféle irányítottságot nélkülözõ ter mészeti erõk, az idõ, a véletlen és az általa természetes kiválasztódásnak nevezett folyamat következményei. Elméletének lényege az, hogy a természetben az élőlények egymással versengenek a fennmaradásért. A természetes szelekció útján mindig a legrátermettebb egyedek örökítik tovább génjeiket, a fajok pedig ezáltal egyre tökéletesebben alkalmazkodnak környezetükhöz. Darwin a fajok EREDETÉRŐL értekezik, de pont ezzel marad adós. Elmélete sok jelenséget tisztáz, de az élet molekuláris szintű kialakulására és működésére nem ad magyarázatot , hiszen Darwin idejében a mikrobiológia még nem is létezett. Kevesen tudják, hogy Darwin istenhívőként írta A fajok eredete c. híres könyvét (1859), amelynek legutolsó mon- data így hangzik: „Felemelő elképzelés ez, amely szerint a Teremtő az életet a maga különféle erőivel együtt erede- tileg csupán néhány, vagy csak egyetlen formába lehelte bele, és mialatt bolygónk a gravitáció megmásíthatatlan törvényét követve keringett körbe-körbe, ebből az egyszerű kezdetből kiindulva végtelenül sokféle, csodálatos és gyönyörű forma bontakozott ki – és teszi ma is .” - Később családi tragédiák miatt elfordult a vallástól, és idős ko- rára már agnosztikusnak vallotta magát . A kémia, illetve az atomelmélet törvényeivel megmagyarázhatjuk a kémiai elemek molekulákká alakulását és a kémiai reakciókat, de mi készteti a molekulákat arra, hogy nagyságrendi ugrással hihetetlenül bonyolult szerkezetű, folyamatosan működő, önállóan szaporodó molekuláris GÉPEZETTÉ - ÉLŐ sejtté szerveződjenek, amiben egyidejűleg kémiai reakciók százai, ezrei játszódnak le? (A vírusokra más jellemzők vonatkoznak, ezek egyszerű szerkezetű, gazdasejt nélkül életképtelen, becsomagolt információhalmazok). Polányi Mihály az elsők közt fogalmazta meg, hogy egy GÉPET nem lehet fizikai és kémiai képletekre egyszerűsíteni, mert ezzel még nem magyarázzuk meg a működését. Ha valaki el akar készíteni egy tésztagyártó masinát, azt azért teszi, hogy egy tésztalapból tésztacsíkokat állítson elő. Elképzel egy gépet, amellyel el lehet végezni a munkát, majd megtervezi a részleteket, és odaadja a tervet egy mérnöknek, aki kidolgozza, miként kell legyártani a szerkezetet. Aztán kell egy gyár, ahol az emberek megértik a feladatot, a különböző részeket elkészítik és összerakják. A folyamat minden állomásán szükséges az intelligencia és a továbbadott információ. A tudomány leírja, hogy - a már létező élőlényeknél - a DNS molekulák segít- ségével hogyan továbbítódik a genetikai kód, hogyan reprodukálódnak az élőlények, hogyan alkalmazkodnak a környezethez, milyen anyagcsere folyamatok zajlanak bennük, ám arra mégsem ad pontos választ, hogy mi az élet , és miért léteznek élőlények . Az evolúció jelenlegi értelmezésével, továbbá ennek az entrópiával kapcso- latos ellentmondásait veszi sorra a teremtéstudomány oldal (tt1 tt2). Az élet kialakulásában a tervezettséget valószínűsíti “Az élet eredetének rejtélye” c. híres biokémiai könyv . A szerzők geokémiai, biokémiai és termodinamikai érvek alapján nagy szakmai igényességgel mutatják be azt, hogy az élet kémiai evolúciójával kapcsolatban - mely szerint az első élőlények spontán módon jöttek létre élettelen anyagból - ésszerű és jelentős kétségek merülnek fel. Azt állítják, hogy a kémiai evolúcióra rendkívül kicsi az esély . - Szerintük a nukleinsavak és a proteinek a kémiai molekulák furcsa és szokatlan osztályát képviselik, hiszen nem ismerünk más olyan molekulákat, amelyek információtároló vagy -átvivő szerepet látnának el. A DNS egyedi szerkezete a sejt bonyolult hírközlési rendszerének központi elemeként szolgál. Az információ jellegéről ezt írják: ”Kizárólag a nyelvek, hidak, festmények, számítógépes programok és egyéb emberi alkotások jellemezhetők ilyen specifikus összetettséggel és nagy információtartalommal.” Könyvük végkövetkeztetése szerint kimondható, hogy a DNS ‘üzenet’. S bár logikus, hogy az üzenetről - nyilvánvaló filozófiai és lelki következményekkel - az üzenetet küldőre gondolhat az ember, kiemelik, hogy logikájuk filozófiai vagy lelki előfeltételektől mentes volt , a következtetést nem ők erőltették az adatokra. Itt érdemes elolvasni egy informatikus elgondolkodtató cikkét a DNS négyes számrendszerben történő kódolásáról, a komplementer írásról, az információsűrűségről, a kód olvasásáról és eredetéről. Az értelmes vagy intelligens tervezést (Intelligent Design, ID) más megfigyelések is alátámasztják, lásd pl. Micha- el J. Behe könyvét: Darwin fekete doboza, Az evolúció-elmélet biokémiai kihívása. Az Intelligent Design-t a ‘mainstream’ tudomány és média igyekszik kirekeszteni, esélyt sem adva a gondolatok sza- bad kifejtésére. Ezt a kirekesztést a jobboldali videó az 1961-ben felépített Berlini fallal jelképezi. A rendkívül érde- kes videóban érvek / ellenérvek hangzanak el a Darwiniz- must illetően, és megszólalnak az ID-vel szimpatizáló, ér- veiket kifejtő kutatók is az USA egyetemeiről, akiket emi- att elbocsátottak az állásukból, vagy tudományos munká- jukat ellehetetlenítették. - (Érdekes, hogy a videó végén szereplő ateista Dawkins 2024-ben már „kulturális keresz- ténynek” tartja magát). Az intelligens tervezés hazai mozgalmának (Értem Egyesület) honlapján releváns információk találhatók. A témakör egyik igényes eszmefuttatása Tasi István vitacikke, amiben - sok más téma mellett - a működéstu- domány és az eredettudomány közötti különbségre is felhívja a figyelmet. A fenti videó kapcsán említettem, hogy a ‘mainstream’ tudomány gyakran esélyt sem ad a gondolatok szabad ki- fejtésére. Egy hazai példa: egy értelmiségiekből álló csoport petíció útján kezdeményezte, hogy egy TEDxDanubia konferencián Tasi István ne beszélhessen a szerzőtársával írt „A természet IQ-ja” című könyv témájáról. (itt olvas- hatsz a petícióról, ill. Tasi véleményéről). Az Escherichia coli baktérium mind - annyiunk szervezetében megtalálható. A baktérium egyes törzsei egy ostorszerű nyúlvánnyal rendelkeznek, amelynek a propellerszerű forgatásával képesek közlekedni. Az ostort egy bámulatos kis szerkezet forgatja, amely a baktérium többrétegű hártyájába van beépítve. Ennek a „motornak” az alkatrészeit negyven különböző típusú és alakú fehérje- molekula alkotja. Felmerül a kérdés: hogyan alakult ki a baktériumnak ez az ostora , amelynek olyan jellemzői vannak, mint az előre- és hátramenet, a vízhűtés és a protonmeghajtás? Álló- és forgórész e van, csuklója, meghajtó tengelye és propellere, és mindössze negyed fordulatra van szükség ahhoz, hogy megálljon, irányt váltson, majd percenként mintegy 15 000 fordulatot tegyen az egyik vagy másik irányban! Hogyan alakulhatott ki egy ilyen bonyolult szerkezet összeszerelési utasítás nélkül? A kutatók része már elutasította azt az elképzelést, hogy az első sejt felépítéséhez szükséges információ a puszta véletlen révén alakult volna ki. Gondoljunk csak bele, mennyi idő alatt állna össze Shakespeare Hamletjének akár csak egyetlen sora is, ha a betűket ábrázoló dobókockákat kigurítanánk az asztalra. Nem meglepő, hogy még a legegyszerűbb egysejtű élőlény fehérjéinek felépítéséhez nélkülözhetetlen, meghatározott genetikai parancsok is több száz oldalnyi nyomtatott szöveget tennének ki. Ehhez terv, azaz információ kell (persze az összes természeti törvény megje- lenéséhez is). Az evolucionisták szerint az információ kifejlődik, azonban nincs ismert példa arra, hogy az máshonnan származhat, mint valamilyen intelligenciából (lásd Philip E. Johnson videóját vagy a szövegkönyvének tudományos érveit). “Bebizonyosodott, hogy az élet alapjának tekintett egyszerűség merő ábránd. A sejt belsejét ijesztően összetett és tovább nem egyszerűsíthető rendszerek népesítik be. Az ebből leolvasható következtetés, miszerint az életet intelligens tervező hozta létre, sokkolóan hat ránk, akik a huszadik században hozzászoktunk ahhoz, hogy úgy gon- doljunk az életre, mint egyszerű természeti törvények következményeire” (Michael J. Behe : Darwin fekete doboza, - Harmat, 2002, 314. o.) Hasonlóan vélekedik a kreacionista dr. Robert Carter , aki a következő megfontolandó sorokat írja a DNS-ről: "A DNS törékenysége csak egy az evolúciós genetika sok Achilles-ina közül, de az egyik legfontosabb. Ahhoz, hogy a DNS hasznos legyen, a fenntartása rengeteg javítóenzimet igényel. A DNS sokféleképpen tud megsérülni, és minden sérülésre más és más speciális javító enzim van, de ami még nagyobb kihívást jelent az evolúciós modellre az az, hogy a DNS ezeket az enzimeket is kódolja, miközben a DNS-t nem lehet a sejtben nélkülük fenntartani. Ez a tyúk-vagy-tojás problé- ma tipikus példája. Ezek az enzimek nagyon érzékenyek a változásokra. A DNS javító illetve másoló enzimekben tör- ténő mutációk legtöbbször katasztrofálisak. Akkor hogyan is keletkezhettek mutációk és természetes szelekció ré- vén az idők során?." (Genetika és DNS. Az Evolúció Achilles-ina 2. fejezet). Úgy tűnik, hogy Darwin híres híres mondása az Escherichia coli baktérium ostorának mozgató szerkezete mellett Carter példájára is alkalmazható: "Ha be lehetne bizonyítani, hogy létezett olyan bonyolult szerv, amely nem jöhetett létre számos apró, egymást köve- tő módosulás révén, akkor elméletem teljesen megdőlne.” (Darwin: A fajok eredete / VI. Fejezet: Az elmélet nehézsé- gei /Az átmenet módozatai). De térjünk visszaz ID-re. A közvélekedéssel ellentétben az Intelligent Design (ID) nem egyházi, hanem tudományos mozgalom, amely a tények megfigyelésén alapul, ko- moly tudományos háttérrel. “Az ID azoknak a természetben előforduló sémáknak a tanulmányozásával foglalkozik, amelyek leginkább egy intelligencia közreműködésé- vel magyarázhatók. Nem paratudomány, és nem is feltétlenül származik vallásos meggyőződésből. Mindössze azt állítja, hogy a rendelkezésre álló tudományos ada- tok ebbe az irányba mutatnak. S itt megáll, mert ez a határ, ahol át kell adnia a szót a filozófiának vagy a teológiá- nak… Egy materialista számára nincs zavaróbb és felkavaróbb, mint az intelligens tervezés, - a kultúrának és korszellemnek megfelelően többnyire ők töltik be az egyetemek vezető pozícióit, ezért nem kaphat az ID kellő publicitást.” (William Collier) A fent vázolt kérdések ugyanakkor továbbra is megválaszolatlanok: Hogyan jöhetett létre egy rendkívül bonyolult gép /az első egysejtű/ az összetettségéhez képest viszonylag egyszerű elemekből magától - összeszerelési uta- sítás nélkül -, vagy hogyan alakult ki az osztódási mechanizmusa. ”..Az Ősrobbanás, vagy az élőlényekben megfigyelhető egységesen balra rendezett fehérjemolekulák körüli ellentmondások ugyanúgy tisztázatlanok mint a „négyes számredszerben íródott DNS programozójának kilé- te. - Ezek a kérdések számtalan tudóst késztetnek arra, hogy nyitottabban kezeljék a vallást, vagy a spiritualitást.” “Az élet önmagában transzcendens jelenség. Jól látta ezt G.W.F. Hegel (1770-1831), aki szerint létünk egy szellemmel átitatott, magasabb létforma felé irányul. Kosztolányi érzékletesen jeleníti meg a transzcendenciát egyik versében: »Csak bot és vászon, De nem bot és vászon, Hanem zászló.« - Az értelmetlen, jelentés nélküli anyag túllép önmagán és eszmévé nemesül... Valószínű, hogy az Élet, mint jelenség az Univerzum legbonyolultabb konstrukciója, amely szellemi közreműködés nélkül aligha tételezhető. Hiszen e nélkül a feltételezés nélkül nem adódna más lehetőség az élet jelenségének a magyarázatára, mint a véletlen játéka (ahogyan ezt Monod nevezetes tanulmánya sugallja). Freund Tamás, világhírű agykutatónk erre azt mondaná, hogy az élet kialakulása csupán véletlen lépéseken keresztül annyira abszurd, hogy feltételezéséhez erősebb hitre volna szükség, mint egy teremtő szellem tételezéséhez…” (dr. Szántó Imre gyermekaneszteziológus és intenzív terápiás főorvos: Az élet transzcendenciája). Francis S. Collins amerikai orvos-genetikus a humán genom-projekt egykori vezetője. A világhírű természettudós Isten ábécéje című könyvében (Akadémiai kiadó 2018 / Free Press, New York 2006) fejti ki átfogóan a gondolatait világunk eredetéről és az evolúcióról. Górcső alá veszi, és részletekbe menően bírálja az ezekkel kapcsolatos ateista, agnosztikus, és kreacionista elméleteket, sőt, az értelmes tervezettséget (ID) is. Véleménye szerint a teremtés az evolúciót lehetővé tévő teremtés volt, amelyet a teista evolúció (biologosz) elmélete világít meg a legjobban. Ebben a tekintetben a DNS-t „gondolhatjuk úgy, mint egy oktató szkriptet, egy szoftverprogramot, amely a sejtmagban ül”. Elméletét Collins hat megállapításra alapozza: az univerzum megszületése az ősrobbanással, majd az első élő sejt és a fajok keletkezése a természetes szelekción alapuló evolúció által, amely folyamatnak az emberi test kialakulása is része, hiszen a majommal közös őstől származik. Centrális eleme az elméletnek, hogy mindezek ellenére az ember egyedi teremtmény, mert spirituális komponense is van. Ugyancsak fontos megállapítás, hogy miután az evolúciós folyamatok elindultak, nincs szükség többé természetfeletti beavatkozásra. De mégsem mondhatjuk, hogy Isten megteremtette, majd magára hagyta a világot, hiszen Szent Pál athéni beszéde szerint is „benne élünk, mozgunk és vagyunk". Isten a fizikai állandók, szabályok, evolúciós törvények és a tér-idő dimenzióiban véletlennek érzékelt események formájában mindig velünk van, vagy inkább a világmindenség van őáltala és őbenne. A biologosz tehát nem a világegyetemről alkotott ismereteink hiányosságait próbálja kitölteni Istennel, hanem válaszként kínálja Istent olyan kérdésekre, amelyeket a tudomány fel sem tehet, és nem is tudna megválaszolni. - Collins számára evolucionista keresztény tudósként fontos a tudományos és a spirituális világképek kibékítése . Megpróbálja bebizonyítani, hogy a tudomány jelenlegi ismeretei nemcsak hogy nem zárják ki Isten létezését, hanem egyenesen valószínűvé teszik . (Forrás: a könyv előszava, fülszövege, ill. a Wikipédia Collinsról szóló szócikke). Minderről Freund Tamás agykutatóként ezt mondja: "Azt hiszem, irányított evolúciónak kellene neveznünk azt a folyamatot, amely az első egysejtűektől az emberig vezetett.” (Megjegyzését bővebben lásd a Tudat oldalon). A DOCTOR WHO menüpont témáit összegző oldalon a kozmológus Timothy Ferris ezt írja: "..Sokkal inkább helyénvalónak tűnik az a szemlélet, hogy Isten a Világegyete- met a saját spontán teremtőerejének érdekében hozta létre; hogy azt akarta, a termé- szet hozzon létre meglepetéseket, olyan jelenségeket és eseményeket, amelyek kime- netelét ő sem látja előre.... A mi világegyetemünkben van egy ilyen hatóerő, ami látvá- nyos módon sikeresen fordítja meg az entrópia ellentétes hatását, és lehetővé teszi meglepő dolgok végbemenetelét. Ezt nevezzük életnek."

Kreatív Tudat 1

Élet

A TUDOMÁNY MÉGSEM AD PONTOS VÁLASZT ARRA, HOGY MI AZ ÉLET, HOGY EGYEZTETHETŐ ÖSSZE AZ ENTRÓPIÁVAL, ÉS MIÉRT LÉTEZNEK ÉLŐLÉNYEK.
.
Jay Keeree animációi
EGY ISMERT PÉLDA, AMIT AZ EVOLÚCIÓ ELMÉLETE NEM TUD MEGMAGYARÁZ- NI: HOGYAN ALAKULT KI A BAKTÉRIUM, VAGY A MOZGÁSHOZ SZÜKSÉGES OSTORA?
Kapcsolódó: Intelligens terves
(a képek nagyíthatók, bennük szöveggel )
© þ thorny question
A tudomány fehér foltjaival célszerű óvatosan bánni. Amit ma még nem tudunk megmagyarázni, az a a jövőben sikerülhet. Az előbbiekben vázolt elméletek, hipotézisek mindegyike mellett és ellen is szólhat- nak érvek, ellenérvek, ám a fentiek - és mindaz amit a DOCTOR WHO menüblokkban leírtam - mégis termé- szetfeletti erő közrehatását valószínűsítik. - Jómagam az alábbiakkal értek egyet..-