Kreatív Tudat 1

Vallás 3

,,A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és reménytelenséget egyedül a szeretet képes meggyógyítani.” (Kalkuttai Szent Teréz - Teréz anya)
“Tükör által homályosan”: Vallás 3
(a képek nagyíthatók, egyesekben szöveggel )
A vallások mélye, korlátai és közös tanítása A vallások, amelyek véleményem szerint a spirituális valóság emberi megközelítései, a felszín alatt mély misztikus igaz- ságot tartalmaznak, amelyet a hívők ráhangolt állapotban átérezhetnek. Lelkünk, és Isten is igazából rejtőzködik, de ha akarjuk, beavathatnak minket a belső és külső valóság különös kapcsolatába olyan arányban, ahogy fejlődünk és képe- sek vagyunk bizonyos abszurdnak látszó dolgok elfogadására (a tudomány egyre inkább felfedi a természetben rejlő in- telligenciát – lásd pl. az Élet eredete oldalt). Több spirituális gondolkodó mellett a halálközeli élményt átélők közül is többen úgy érzik, hogy Isten a vallások fölött áll, és vallások eltérő – vagy annak tűnő – nézetei, előírásai csupán földi gondolkodásmódunkat tükrözik. A vallások ugyanakkor segítséget adhatnak ahhoz, hogy erő és vígasz töltsön el minket az ima, a meditáció, a szent iratok és tanítások segítségével, ám minden- nek a tudatos és megfelelő értelmezéséhez szerintem a vakbuzgó, vagy intoleráns hit, a babonák és a zavaros tanítások elvetése ( Máraival és Spenglerrel szól- va), - továbbá egyes tanítások mélyebb értelmének felismerése szükséges. Úgy vélem, hogy a vallásoknak / egyházaknak tulajdonított hibák az emberi természet hibái, és az ember rendkívül gyarló. A vallások és az egyházak mégis – így vagy úgy – a szellemi létünk, és az azzal összefüggő magatartás iránymutatói és megtartói, utóbbihoz a szervezett forma ad segítséget. Ez az iránymutatás pozitív lehet, ha a jó szívet támogatja. -- A temp- lomok számomra ennek a gondolkodásnak a szimbólumai, ne hagyjuk, hogy díszletté váljanak. Erre van némi remény, hiszen Carl Gustav Jung szerint „ha sikerülne egyszer a világ minden tradícióját elvágni, a követke- ző nemzedékkel az egész mitológia és vallástörténet elölről kezdődnék.” A 14. Dalai Láma (Tendzin Gyaco) véleménye a vallások egyetemes emberi mondanivalójáról Tendzin Gyaco felülemelkedik a buddhista tanításokon a vallások egyetemes erkölcsi elveinek kiemelésével. Ősi bölcsesség, modern világ c. könyvében ar- ról ír, hogy a tudományos és műszaki haladás, az anyagi javak bősége csak mennyiségi javulást hoz, ugyanakkor azzal a veszéllyel jár, hogy elhanyagoljuk belső dimenziónkat. Olyan emberek között is terjed a szorongás, a stressz és a depresszió, akiknek elemi szükségletei fedezve vannak. Problémáink tehát, legyenek bár külsők – mint a háború, a bűnözés, az erőszak – vagy belsők – mint az érzelmi és pszichológiai szenvedés, nem oldhatók meg addig, amíg nem figyelünk erre a dimenziónkra. “Milliók élnek karnyújtásnyira egymástól, mégis úgy tűnik, hogy sokaknak, főleg az idősebbeknek, kedvenc háziálla- tukon kívül nincs kihez szólniuk. A modern ipari társadalom engem gyakran egy óriási, önműködő gépre emlékeztet, amelynek az ember nem irányítója, hanem parányi, jelentéktelen alkatrésze: kénytelen együtt mozogni a géppel... De ezen túlmenően rámutathatunk valami még fontosabbra: annak elhanyagolására, amit én belső dimenziónknak nevezek… Az elmúlt száz év nagy mozgalmai - a demokrácia, a liberalizmus, a szocializmus ezért nem hozták meg a tőlük várt egyete- mes jót, pedig sok nagyszerű elgondolás volt bennük. Kétségkívül forradalomra van szükség. De nem politikai, gazdasági, vagy akár műszaki forradalomra. Ezekről elég tapasztalatot szereztünk az elmúlt évszázadban, így hát tudjuk, hogy a tisztán külső közelítés nem elég. - Amit én szorgalmazok, az spirituális forradalom.” A Láma úgy vélekedik, hogy a vallások fontos szerepet töltenek be az egyén számára a konstruktív és kielégítő élet megé- léséhez, ugyanakkor sokakat meglepve kijelenti, hogy a spirituális forradalom alapja nem szükségképpen a vallás. Szerinte nem az a lényeg, hogy valaki hívő-e vagy sem, sokkal fontosabb, hogy jó ember legyen. Ehhez pedig az szükséges, hogy sza- baduljunk meg a szokásos énközpontúságunktól, és törekedjünk arra, hogy cselekedeteinket a mások iránti törődés motivál- ja. ,,Elvethetünk tehát bármi mást: vallást, ideológiát, minden felszedett bölcsességet, de a szeretet és együttérzés szükségsze- rűsége elől nem bújhatunk el." - (A Láma egyes furcsának tűnő megnyilvánulásai ne befolyásoljanak, érdemes odafigyelni a szavaira).
“Legfontosabb emberi értékeink megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez különbséget kell tennünk jó és rossz között. Ehhez a különböző vallási hagyományok is segítségünkre lehetnek. Minden vallási hagyománynak két oldala van: egy filozófiai és egy erkölcsi. A filozófiai nézeteik között lehetnek különbségek, de erkölcsi tanításaikon keresztül mind egyformán hozzá tudnak járulni a ,,jó szív" kifejlesztéséhez. Mind azt üzenik, hogy szeressük embertársainkat, legyünk velük megértők és türelmesek. Ha felfogjuk, mit jelent a ,,jó szív", akkor azt is megértjük, hogy minden vallásnak ez a leglényegesebb mondanivalója.”
“Egyesek azt hiszik, hogy a vallásgyakorlat imádságot, templomba járást, szertar- tartásokon való részvételt jelent, és semmi köze a hétköznapi élethez. Ám akiknek a vallásossága ilyen, megszabott teendőkre korlátozódik, az nem tud mihez kez- deni a vallásával, mihelyt a templom ajtaján kilép. Ha viszont megértjük minden vallásnak a fent említett egyetemes emberi mondanivalóját, akkor ezek a tanítá- sok egyszeriben jelentőséget nyernek a mindennapjainkban. Ráadásul ha megért- jük a vallások e közös központi üzenetét, akkor jobban meg tudjuk becsülni egy- mást, és rájövünk, hogy sok tanulnivalónk van egymás hagyományaiból.” A legjobb vallásról Sokan idézik a brazil teológus Leonardo Boff-fal folytatott párbeszédét, aki megkérdezte tőle, hogy melyik a legjobb val- lás: ,,Az a legjobb vallás, amelyik által a legközelebb kerülünk Istenhez. Az a legjobb vallás, amelyik által jobb emberek leszünk.” - A kérdező folytatta: ,,Mi az, ami jobbá tesz engem?” - A Láma ezt felelte: ,,Bármi, ami Önt könyörületesebbé, érzékenyebbé, tárgyilagosabbá, jobban szeretni tudóvá, emberségesebbé, felelősségteljesebbé, etikusabbá teszi. Az a legjobb vallás, ami eztadja Önnek.
,,Engem, barátom, nem érdekel, hogy Ön milyen vallású, vagy hogy Ön vallásos-e, vagy sem. Ami számomra valóban fontos, az az, hogy Ön miként viselkedik társai, családja előtt, miként viselkedik a munkában, közös- ségben és a világ előtt. Ne feledje, az univerzum tetteink és gondolataink visszhangja.”
A Wikipédiában a vallás filozófiai megközelítését illetően hasonló, a hagyományostól eltérő gondolatokat találunk (Vallás / Filozófiai megközelítés, részlet): ,,A vallás   nem dogma. A vallás nem krédó. A vallás nem teológia, és nem is puszta meggyőződés vagy érzelem. Nem egy kis imádkozás, amikor az ember fájdalmaktól szenved vagy szüksége van valamire. A vallás legelsősorban jóság és szolgálat. A vallás Istenben élt élet. Aki képes feltétel nélkül szeretni, másokkal szemben kedves, igazmondó, becsületes, - és hite, odaadása rendületlen, az valóban vallásos.”
A teljesség igénye nélkül két embert emelnék ki korunk vallási vezetői közül, akik amellett, hogy hidat igyekeztek verni a különböző vallások között, sugárzó egyéniségükkel és bölcses- ségükkel tettek hitet a "jó szív" mellett. Az egyik a fenti 14. Dalai Láma (Tendzin Gyaco), a má- sik a lengyel II. János Pál pápa (Karol Wojtyla). Előbbiről - bölcs gondolatai és a buddhizmus felkapottsága miatt - ma többet hallunk, de Wojtyla (1920-2005) életéről sem szabad megfe- ledkeznünk, amelyben személyes érintettséggel élte át a Harmadik Birodalom szörnyűségeit, majd a kommunizmus pusztítását. Szüleim kortársa volt, és gyerekként személyes tapaszta- latom van az utóbbi időkről. Életét és hitét szerintem a II. János Pál: Félelem nélkül c. film (2005) mutatja be hitelesen. Jeff Bleckner rendező olyan művet készített, amely a nagy embe- rek életéről készült játékfilmek között is kiemelkedő helyet foglal el. Érdemes megemlíteni, hogy a Lámára II. János Pál rendkívül nagy hatással volt, önéletrajzában így ír róla: „Nagy szellemi vezető, nem fér hozzá kétség; aki merénylőjét képes testvérének nevezni,..az nagy lelki-szellemi magasságokba jutott”. Szintén nagy hatással volt rá Teréz anya is.
2. RÉSZ < 2. RÉSZ <
.
© þ thorny question
"Jelen írással az a célom, hogy bemutassam: a világ minden nagy vallása szükséges szerve a Vallásnak mint egésznek, mint élő szervezetnek, mely egy és oszthatatlan." - (D. E. Harding " A világ vallásai).