Tudat és anyag

Részlet Seth / Jane Roberts: A lélek örök érvényessége c. könyvéből. (Sethről fent a DOCTOR WHO menüpontban olvashatsz).
.
Azt állítom tehát, hogy nincs halott anyag.
“ A tárgyaknak csak a külső felszínét tudjátok megfigyelni. Fizikai érzékszerveitek annyit tesznek lehetővé, hogy észleljétek a külső formákat, és erre reagáltok, az anyag és a forma belső vitalitása nem annyira szembetűnő. Elmondhatom például, hogy egy közönséges szögnek is van tudata, de olvasóim közül kevesen fognak annyira komolyan venni, hogy mondat közben abbahagyják az olvasást, és köszönjenek a legközelebbi fadarabba bevert szögnek. :) A szög atomjainak és molekuláinak ennek ellenére megvan a maguk tudata. A maguk szintjén tudatosak az e könyv lapjait alkotó atomok és molekulák is. Nem létezik semmi - legyen az kő, ásvány, növény, állat vagy levegő -, amelynek ne volna saját tudata. Tehát állandó életnyüzsgésben álltok, a tudatos energia szakadatlan áradásában, és ti magatok is tudatos sejtekből épültök fel, amelyek mind magukban hordozzák saját identitásuk tudatát, és saját akaratukból vesznek részt a test, a ti fizikai testetek felépítésében. Azt állítom tehát, hogy nincs halott anyag. Nincs olyan tárgy, amelyet ne tudat formálna, és minden tudat, a fejlettségi fokától függetlenül, örömmel vesz részt az érzékelésben és a teremtésben. - Nem érthetitek meg önmagatokat, amíg ezekkel a dolgokkal nem vagytok tisztában.
Benneteket az állatoktól és a többi létező dologtól nem az örökkévaló belső tudat különböztet meg. Ez a tudat jelen van minden eleven lényben és minden dologban. Kényelmességből figyelmen kívül hagyjátok a testetek apró részei között végbemenő, tömeges belső kommunikációt, pedig fizikai lények lévén, bizonyos mértékig más tudatok részei vagytok. Az Énnek nincsenek korlátai. Lehetőségei határtalanok. - Tudatlanságotok folytán azonban magatokra vehettek mesterséges korlá- tokat. Például megtehetitek, hogy csupán a külső egóval azonosultok, és elhatároljátok magatokat olyan képességektől, amelyek pedig a sajátotok. Módotokban áll tagadni, de ez nem változtat a tényeken. A személyiség akkor is sokdimenziós, ha sok ember, képletesen szólva, a háromdimenziós létezés homokjába dugja a fejét, és úgy úgy tesz, mintha nem létezne más. (Humorral): Ezzel a könyvvel szeretnék néhány fejet kihúzni a homokból." (Seth) Érdemes megjegyezni, hogy Seth szavai nem példa nélküliek. Ősi hiedelmek és természetvallá- sok (pl. az animizmus, sámánizmus, sintoizmus) közös gondolata, hogy a világon mindenben szel- lem, lélek lakik, azaz minden él, továbbá minden egy, és minden "beszél" egymással, mai nyel- ven információt cserél. Ehhez hasonló felfogás a pánpszichizmus (világlélek), amellyel a különbö- ző indiai filozófiákban és a buddhizmusban is találkozunk. Ilyen a dzsainizmus is - egyike az indiai vallásoknak - ami több ponton hasonlít a SETH által mondottakhoz. A dzsainizmus magát örökkévaló és univerzális igazságok gyűjteményének tartja, amiket az emberiség időnként elfelejt, de újra és újra visszatérnek a megvilágosodott vagy mindentudóvá vált emberek tanításain keresztül. A dzsainok minden embernek, állatnak, rovarnak, növénynek, sőt még a földnek, a tűznek, a víznek és a levegőnek is élő lelket tulajdonítanak. Szerintük a világot végtelenül sok dzsíva (élő) népesíti be, mindegyik valós, önálló és örök, s tudat (csaitanja), öröm (szukha) és energia (vírja) jellemzi. A fentiekhez hasonló felfogás bukkan fel az ókori görög filozófusoknál (pl. Thales, Platón), vagy a nyugati civilizációban is (Spinoza, Leibniz, Hegel, Schelling, William James, Alfred North Whitehead). Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) francia paleontológus, jezsuita pap, evolúció kutató így vélekedik "Az emberi energia" c. könyvében: "Az élet első megjelenése a Földön csak a mi tapasztalatunk mezején jelenti azt, hogy a szervezet- len kollektívből kiemelkedett a spontán egyedi létező. A nagy számok törvényei a mechanikus műkö- dés fátylát dobták az anyagra. A fátyol alatt azonban az anyag is elemi tudatok nyüzsgése, amelyek készen állnak, hogy a szerves világ felsőbb kombinációiba jussanak. Az emberré válás is csak egy döntő és kritikus pont ennek az állapotváltozásnak a fokozatos kibontakozásában." David Bohm, a híres kvantumfizikus szerint a fizika megfigyelései mögött a mélyebb valóság orga- nikus szervezetként viselkedik. Sok szempontból a tehetetlennek, élettelennek tartott anyag tele van aktivitással - hasonlóan egy élő szervezethez. Minden egyes ún. részecskében megtalálható az a fajta tevékenység, ami az egész univerzumra jellemző. Ez hasonlít ahhoz a vallásos elvhez, miszerint Isten mindnyájunkban ott van; vagy ahogy ezt a filozófusok megfogalmazták: minden részben megtalálható az egyetemes egész, minden mikrokozmosz tartalmazza a makrokozmoszt. Bohm arra is rámutat, hogy mivel az anyag helyét nem lehet a térben pontosan meghatározni, az anyag és az értelem közti megkülönböztetés a továbbiakban értelmetlen. Ezért azt mondja, hogy az anyag és az értelem a jelensé- gek mögött meghúzódó egyazon egységnek vagy rendnek a megnyilvánulásai. Ez egybevág azzal a spinozai elképzeléssel, miszerint mind az anyag, mind az értelem az egyetemes szubsztanciának, Istennek a különböző formái illetve megnyilvánulásai. Sok ehhez hasonló megfelelés van a modern fizika és a vallás, különösen a keleti vallások között. (Tattva - Tudomány és spiritualitás). Seth fenti gondolatai 1970-ből valók, de a tudatosság ilyen magyarázatát a újabb tudományos kutatások már nem tartják elképzelhetetlennek. David J. Chalmers professzor szerint az emberi tudat nem vezethető vissza semmiféle fizikai, biokémiai, bioelektromos, neuro-fiziológiai folyamatra. Az erkölcs, a lelkiismeret vagy az esztétikai érzés mögött nem áll fizikai magyarázat. Ha pedig a tudatot nem lehet visszavezetni egyszerűbb jelenségekre, vagyis ha nem létezik reduktív modell, akkor az egyetlen megoldás egy nem reduktív modell lehet. Szerinte egyetlen magyarázat lehetséges, az, hogy a tudatos szubjek- tív tapasztalás a kozmosz alapvető tulajdonsága, amely ugyanolyan primer jelenség, mint a tér, az idő, az anyag, és az energia, és nem vezethető vissza semmiféle más ismert fizikai alapjelenségre. Chalmers felidézi J. A. Wheeler (1911 – 2008) amerikai elméleti fizikus megállapítását is, amely szerint a fizikai világban az informá- ció is olyan alaptényező, azaz „fundamentális entitás”, amely nélkül a tapasztalható jelenségeket nem lehet megérteni. (A fenti Chalmers blokk forrása Héjjas István: Az emberi tudat és a világegyetem c. cikke). Nézd meg minderről Chalmers egy magyar feliratos TED előadását (2014, Vancouver). > A tudatosságról lásd még a Tudat oldalt.
© þ thorny question