Szubjektív összefoglaló Azt hiszem, a legtöbb ember gyanakodva, sőt elutasítva fogadja azt, amit a Seth oldalakon leírtam, a korszellem, továbbá a témával visszaélők miatt (lásd a Seth5 oldal ‘second hand’ blokkját), — jónéhányunk számára viszont a 20 éven át folyamatosan átadott magas szín- vonalú és konzisztens információ - a felmerülő kérdőjelek ellenére - a lényegét tekint- ve elfogadható. A Seth anyagok alkalmasak arra, hogy kinézzünk az az Univerzumnak nevezett 'Elvarázsolt kastélyból’, és hihető (néhány esetben viszont emberi ésszel felfoghatatlan) információkat kapjunk az életünk valódi természetéről, amelyet a tudomány és a vallások csak 'tükör által homályosanképesek megmagyarázni. ------- A Seth anyagok értelmezéséhez először a 'Seth könyve: A lélek örök érvényessége', utána a Seth megszólal c. könyv alapos és többszöri elolvasását, továbbá a seth.hu honlap tanulmányozását ajánlom. Bővebb listát a Seth5 olda- lon találsz. Seth világképe - amit a szellemvilággal foglalkozó szakirodalom egy vallások, filozófiák és tudományok feletti rendszer- nek tart - gyökeresen eltér attól, amit a világról hiszünk, vagy tudni vélünk, de a vallások több magyarázata mégis hasonlít erre, hiszen Seth szerint ez a világkép rejtett tudásként minden emberben megvan, másrészt az általa elmondottakat az ún. Beszélők egyszerűsítve átadták már korábban, más korokban, más helyeken, nemzedékeken és évszázadokon keresztül (Krisztus és Buddha a legnagyobb Beszélők voltak, földöntúli képességgel).- Arról, hogy a szellemvilág létezik, nem az asz- taltáncoltatás, vagy a szellemidézés ad választ: a halálközeli élményeket átélők talán meggyőznek erről. Seth gondolatai a filozófiában sem példátlanok: A.N. White- head folyamatfilozófiája (1929) - jóval Seth jelentkezése (1963) előtt - sok mindenben emlékeztet rá (ő is Beszélő volt?). Szerinte az emberi tudat vagy értelem valójában egy sokkal mélyebb kreativitás vagy teremtőerő sajátos felfoko- zódása. Ez a kreativitás minden természeti létezőben mű- ködik. Whitehead filozófiája arra utal, hogy Istennek a folya- matos változás a létezésmódja. A létezés kaland, amelynek célja a szépség és a komp- lex rend elérése, az ellentétes érzések harmonizálódása. - A hasonlóság részben a tudományra is érvényes. Mindaz, amit az Univerzum (U1, U2, U3), az Élet, a Tudat, vagy az Ihlet oldalakon kiemeltem, a világ működésének számunkra rend- kívül különös, spirituális jellegét valószínűsítik. Egy példa: David Bohm, a híres kvantumfizikus szerint a fizika megfigyelései mögött a mélyebb való- ság organikus szervezetként viselkedik. Sok szempontból a tehetetlennek, élettelennek tar- tott anyag tele van aktivitással - hasonlóan egy élő szervezethez. Minden egyes ún. részecs- kében megtalálható az a fajta tevékenység, ami az egész univerzumra jellemző. Ez hasonlít ahhoz a vallásos elvhez, miszerint Isten mindnyájunkban ott van; vagy ahogy ezt a filozófusok megfogalmazták: minden részben megtalálható az egyetemes egész, minden mikrokozmosz tartalmazza a makrokozmoszt. Bohm azt mondja, hogy az anyag és az értelem a jelenségek mögött meghúzódó egyazon egységnek vagy rendnek a megnyilvánulásai. Ez egybevág azzal a spinozai elképzeléssel, miszerint mind az anyag, mind az értelem az egyetemes szubsztanciának, Istennek a különböző formái illetve megnyilvánulásai. (Tattva - Tudomány és spiritualitás). Seth szerint ennek a rendkívül tág, és számunkra alig fel- fogható kozmikus életformának a mozgatórugója a folya- matos felfedezés, tapasztalatszerzés. Eszköze a kreatív teremtés, amely a teremtményeit szintén kreatív teremtő- erővel ruházza fel, aminek a működését lehetetlen ponto- san kiszámítani, - távlati célja pedig a pozitív fejlődés. Környezetünk, amely dinamikus kölcsönhatásban áll adott- ságainkkal, - gyakran igen kemény korlátokat, de egyedi le- hetőségeket is kínál a kozmikus lehetőségek és valószínű- ségek rendszerében. (Megjegyzés: a kvantummechanika törvényei is arra utalnak, hogy a Világegyetem természete valószínűségi, és nem determinisztikus). A korlátokon belül "életünk színdarabját" szabad akaratunk alakítja, erősen befolyásolva a ‘színpad’ többi szereplőjétől. Azt, hogy pontosan mi fog történni, lelkünk sem látja előre, legfeljebb tendenciákat: - a Tervező mindenütt helyet hagyott a meglepetésnek, és az események sehol nincsenek eleve elrendelve. - A teremtmények, így mi is, a saját világuknak megfelelő törvények szerint fejlődnek, de az energiát a lelkektől, illetve Istentől kapják. Mit akar átadni nekünk Seth? Először is létezésünk rendkívül szokatlan, mégis legvalószínűbb magyarázatát, ami minden eddiginél szélesebb pers- pektívát ad. - Azt az információt, hogy a lelkünk materializált, de a teremtés révén önállósult része vagyunk, vele sajátos kapcsolat- ban maradva. - Azt, hogy örökké élünk, és az anyagi lét a szellemi teremtésnek csak egyik formája. - Azt, hogy a lelkünk számtalan párhuzamos életének csak egyike vagyunk, de számára minden élete elválaszthatatlanul fontos. Halálunk u- tán egyéni tudatunkat megőrzi, ugyanakkor a személyiségünk - saját belátásunk szerint - további más életeket élve to- vábbfejlődhet. Fejlődésünk során kialakíthatjuk saját, személyre szabott felettes énünket is, de így is a “kozmikus háló- zat” részei maradunk, azt egy újabb, egyedi entitással gazdagítva. - Azt hogy a lelkünk életválasztása tudatos, a célja a fejlődés, - kerüljünk akár a leg- nyomorúságosabb körülmények közé, - de onnan is lehet kiút ("A legnagyobb mély- ségben is ott van a vigasztaló Isten, és olykor mélyre kell zuhanni ahhoz, hogy érté- kelni tudjuk a magasságból érkező fényt." – Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök). - Azt, hogy a szabad akaratunk által vezérelt döntéseink durva tévutakra is vezethet- nek, de fontos feladatunk, hogy a hibáinkból tanuljunk. - Azt, hogy lehetőleg az együtt- működésre, a pozitív lehetőségekre és a tanulásra koncentráljunk. - Azt, hogy akiket szoros érzelmi kötelékek fűznek össze, előszeretettel maradnak esetleg több életen át szorosabb vagy lazább fizikai kapcsolatban, más-más ‘szerepeket’ játszva. - Végül azt is, hogy a Mindenség életereje a kreativitás, öröm és szeretet, ami egy gigászi, önmagát tanítva dinamikusan fejlődő szellemi piramisban nyilvánul meg. Seth szerint a bajok többségét saját magunk okozzuk, ezért meg kell próbálnunk a gondolkodásunkat átformálni. Sze- rinte ebben ebben a világban csak a teremtés ABC-jét tanuljuk: Életünk egy tanulási folyamat. Már említettem, hogy születésünk előtt szüleink kiválasz- tásával meghatározott tulajdonságokat (génállomány, családi háttér és történelmi környe- zet) állítunk be magunknak. Ebben a környezetben kell megvalósítanunk a fenti kiemelt idézetben foglaltakat, - a tudati és erkölcsi felemelkedéshez pedig ‘életek sorozatára’ lehet szükség. Ez egy igen nehéz vállalkozás a mi anyagi világunkban, egy vágyaktól és szük- ségletektől kínzott testben és elmével, ahol a szellemet (ami maga a kreativitás) és a tes- tet egyensúlyban kéne tartanunk. - A megvalósítás legfontosabb eszközei a tanulás, a tudás és a szeretet. Aki a fenti feladatokat megtanulja (amelyek részben vallási tanítások is), annak “reinkarnációs” ciklusa a fizikai univer- zumban véget ér, és ha akar, tovább léphet más, fejlettebb univerzumba. Seth létmagyarázatát nem könnyű elfogadni a szemléleti korlátaink, a korszel- lem, és nem utolsósorban a kérdéskörrel visszaélők miatt. Nem könnyíti meg a dolgunkat az sem, hogy egyes magyarázatai (ilyen pl. az egyidejűség, az egyi- dejű ‘reinkarnáció’) emberi ésszel felfoghatatlanok, ezért jónéhányan kitalált dolognak, jó esetben távoli üzenetnek tekintik az anyagot. - Ezzel együtt sokunk számára mégis hihető, amit közöl. Emlékeztetnék arra, hogy a nagynevű Yale Egyetem archívumai közé válogat- ta Jane és Rob munkásságát; elismerés ez az anyag minősége és jelentősége e- lőtt. Érdekes módon ez az egyetlen metafizikai életmű, ami helyet kapott az archí- vumokban; a Yale egyik szóvivője szerint ráadásul egyike a leglátogatottab- baknak. Seth gondolatai alulnézetből nehezen értelmezhetők: a mi nézőpontunkból elképzelhetetle- nül nagy a távolság az ő és a mi világunk között. - A mi világunk gondolkodásmódja és napi problémái az emberek többsége számára abszurddá teszik, hogy ilyesmivel foglalkozzanak. Akik mégis hajlanak a spi- ritualitásra, Seth bonyolult világszemlélete helyett érthető módon többnyire a kézenfekvőbbet, a hagyományost fogad- ják el: azt ami a Seth-féle rendszerből hozzánk átszűrődik, azt, amit a vallások kínálnak. A vallások emberszabásúbbak, és képesek lehetnek a szívet is megszólítani (véleményem szerint a kétféle felfogást össze lehet hangolni). Aki mégis képes valamit elfogadni Seth magyarázataiból, annak segíthet abban, hogy időnként egy komplex spirituális szemüvegen keresztül nézze, vagy érezze a világot, annak káprázatos összetett- ségét. -- Segíthet az életének tudatosabb átélésében, abban, hogy okosabb döntéseket hozzon, a kapcsolatait lehetőleg po- zitív kimenettel kezelje, - ezzel magát, és másokat is megváltoztatva. -- Képesek lehetünk erre? Talán, de sok tanulás az ára az értelem és az érzelmek területén egyaránt, mert Seth véleménye szerint "..szabad akaratot kaptatok. Megvannak bennetek a tervek; tudjátok, mit kell elérnetek egyénenként, népként, emberiségként. A terveket figyelmen kívül is hagyhatjátok. Mármost: a szabad akaratot úgy használtátok, hogy a tárgyi valóság teljesen más lett, mint amilyennek lennie kellene. Az egót műveltétek ki, ezt tettétek az egyetlen valósággá. Az egóban éltek, mint egy álom- ban. Ti vagytok azok, akik ezt az álmot túlontúl elevenné tettétek. Az volt a dolgotok, hogy megoldjátok a gondokat, a feladato- kat, de közben mindvégig tudatában kellett volna lennetek a lényegnek, a belső valóságnak, nem-anyagi léteteknek. Ezzel nagy mértékben elveszítettétek a kapcsolatot. Figyelmetek fókuszát olyannyira a fizikai valóságra állítottátok, hogy ez lett az egyet- len valóság, amelyben hisztek…" (Seth megszólal). - Lásd még a Vallás2 oldal kapcsolódó részét, és a Teológiai utószó oldal Seth blokkját.

Utószó

.
ISTENNEK a FOLYAMA- TOS VÁLTOZÁS a LÉTE- ZÉSMÓDJA, AMELYNEK CÉLJA A SZÉPSÉG és a KOMPLEX REND ELÉRÉSE.
3. RÉSZ < 3. RÉSZ <

Kreatív Tudat

5d. Lélek - Seth 4

(a képek részben nagyíthatók, egyesekben szöveggel )
MINDEN LÉTEZŐ (ISTEN), ÉS RÉSZEI AZ ENTITÁSOK (LELKEK), TOVÁBBÁ A TEREMTMÉNYEIK EGY DINAMIKUSAN NÖVEKVŐ KOZMIKUS ÉLETFORMÁT ALKOTNAK, AMIBEN A RENDSZER ÁLLANDÓAN TANÍTJA ÖNMAGÁT.
"A földi életben meg kell értenünk a teremtés felelősségét: a gondolatok és az érzelmek konkrét - sok esetben negatív - következményeit. Ahogy a gyermek tortát készít a sárból, úgy formáljuk ki gondolatokból, várakozásokból és érzelmekből a sorsunkat és a civilizációt, aztán pedig megnézzük, mit alkottunk. Ebben a folyamatban a legfontosabb a felelősségvállalás mellett: meg kell tanulnunk az önfegyelmet, a mások iránti együttérzést, és a pozitív vágyat a teremtésre és szeretetre, a pusztítás és gyűlölet helyett."
-
> 5. RÉSZ > 5. RÉSZ
© þ thorny question
“Minden másképp van” (Karinthy Frigyes).