Szubjektív összefoglaló Azt hiszem, a legtöbb ember gyanakodva, sőt elutasítva fogadja a Seth anyagokat mellbevágó voltuk, a korszellem, a továbbá a témával visszaélők miatt (utóbbiról lásd a Seth7 oldal ‘second hand’ blokkját). — Ennek ellenére jónéhányunk számára a húsz éven át folyamatosan átadott magas színvonalú és konzisztens információ - a felmerülő kérdőjelek ellenére - a spirituális irodalom egyedi, kiemelkedő darabjának számít, ami a lényegét tekintve elfogadható. - Hozá kell tennem: Seth sosem állította magáról, hogy a tiszta, torzítástól mentes igazság forrása lenne; sőt, kifejezetten arra biztatta hallgatóságát, hogy ne fogadják el vakon kijelentéseit, de hallgassanak az önmaguk- ban lévő "Seth"-re...Ez hasonlít a buddhista felfogásra, ahol a szövegek gyűjteménye csupán informatív jellegű, nem mutatja egyértelműen az utat. Mit mond minderről a médium, Jane Roberts? "..Valaki több, mint ötven teleírt jegyzetfüzetet produkált, tele izgalmas szöveggel, és még leghitetlenebb pillanataimban sem vonhatom kétségbe, hogy az ülések és a köz- lések valóságosak. A szövegek távlatai, a bennük megfogalmazott gondolatok szinte azonnal lebilincseltek bennünket. Rob és én mindketten meg vagyunk győződve arról, hogy a Seth szövegek anyaga az én személyemen messze túl lévő forrásokból szár- mazik, és hogy sokkal kevésbé torzítják el a hagyományos szimbólumok, mint a többi, általunk ismert paranormális úton keletkezett szöveget...Az olvasónak magának kell meghoznia saját ítéletét, de én a magam részéről érvényesnek és jelentékenynek fo- gadom el Seth elméleteit. -- A Seth-szövegek tökéletesen megváltoztatták a valóságról alkotott képemet, és megerősítették bennem az identitás érzését. Nem érzem többé, mint azelőtt, hogy az ember rabszolgája az időnek, a betegségnek, az enyészetnek, és ki van szolgáltatva saját pusztító hajlamainak, amelyek fölött nincs hatalma. Jobban érzem, hogy magam irányítom sorsomat, mint azelőtt, és nem kormányoznak már gyermekkori, tudattalan beidegződések. - Ezzel nem azt akarom mondani, hogy töké- letesen megszabadultam minden aggodalomtól és félelemtől, csak azt, hogy most már tudom: megvan a szabadságunk ahhoz, hogy megváltoztassuk önmagunkat és környe- zetünket..." (Seth megszólal - részlet Jane Roberts előszavából). A DOCTOR WHO menüpontban leírtak alapján az Univerzumot joggal hívhatjuk ‘Elva- rázsolt kastélynak', amiben sok a talány. A Seth anyagok alkalmasnak látszanak ar- arra, hogy kinézzünk ebből a 'kastélyból’, és hihető információkat kapjunk az életünk valódi természetéről, ugyanis úgy tűnik, hogy a mi világunkban csak 'tükör által homályosan látunk. (Szent Pál arra utalt, hogy nem az igazi valóságot látjuk, hanem annak csak egy homályos tükörképét /a régi csiszolt fémtükrök az oxidáció miatt ha- mar elhomályosultak/, és a Seth anyagokból is lényegében ez derül ki). Az anyagok értelmezése nem mindig könnyű a Seth által is jelzett kommunikációs ne- hézségek, és szemléleti korlátaink miatt, - így egyes információit nem érezzük teljes- nek, sőt, néhány esetben elfogadhatónak sem (Seth hallgatósága számos tisztázan- dó kérdést nem tett fel neki). - A másik probléma szerintem a széttagoltság: a fő témák (lásd a könyvek listáját és rövid ismertetőjüket a Seth7 oldalon) nemcsak a saját fe- jezeteikben fordulnak elő, hanem másutt is, más-más szempontból megvilágítva, ami nehézségeket okoz a jelenségek értelmezésében. - Az említett problémák ellenére a Seth anyagok azonban az emberi létezés olyan perspektíváját adják, amelyek pozitív hatással lehetnek az életünkre. Seth világképe - amit a szellemvilággal foglalkozó szakirodalom egy vallások, filozófiák és tudományok feletti rendszer- nek tart - gyökeresen eltér attól, amit a világról hiszünk, vagy tudni vélünk, de a vallások több magyarázata mégis hasonlít erre, hiszen Seth szerint ez a világkép rejtett tudásként minden emberben megvan, másrészt az általa elmondottakat az ún. Beszélők egyszerűsítve átadták már korábban, más korokban, más helyeken, nemzedékeken és évszázadokon keresztül (Seth: Krisztus és Buddha a legnagyobb Beszélők voltak, földöntúli képességgel).- Arról, hogy a szellemvilág létezik, nem az asztaltáncoltatás, vagy a szellemidézés ad választ: a Seth anyagokon kívül a vallások szívós jelenléte, vagy a halál- közeli élményeket átélők talán meggyőznek erről. Carl Gustav Jung szerint „ha sikerülne egyszer a világ minden tradícióját elvágni, a következő nemzedékkel az egész mitológia és vallástörténet elölről kezdődnék.” Seth szerint az egész Univerzumunk egy rendkívül tág, és számunkra alig felfogható, szellemi alapú kozmikus életforma része, aminek a mozgatórugója a folyamatos felfedezés, célja pedig a pozitív fejlődés. Eszköze a krea- tív teremtés, amely a teremtményeit szintén kreatív te- remtőerővel ruházza fel, és ennek a működését lehetetlen pontosan kiszámítani. - A teremtmények, így mi is, a saját világuknak megfelelő törvények szerint fejlődnek, de az energiát a lelkektől, il- letve Istentől kapják. Környezetünk, amely dinamikus kölcsönhatásban áll adott- ságainkkal, - gyakran igen kemény korlátokat, de egyedi lehetőségeket is kínál a világunkban, a lehetőségek és valószínűségek rendszerében. (Megjegyzés: a kvantummechanika törvényei is arra utalnak, hogy a Világegyetem természete valószínűségi, és nem determinisztikus). A kor- látokon belül "életünk színdarabját" szabad akaratunk alakítja, erősen befolyásolva a ‘színpad’ többi szereplőjétől. Azt, hogy pontosan mi fog történni, lelkünk sem látja előre, legfeljebb ten- denciákat: - a Tervező mindenütt helyet hagyott a meglepetésnek, és az események sehol nin- csenek eleve elrendelve. Mit akar átadni nekünk Seth? Először is létezésünk rendkívül szokatlan, mégis legvalószínűbb magyarázatát, ami minden eddiginél szélesebb pers- pektívát ad. - Azt az információt, hogy teremtett lények vagyunk szellemi maggal, lelkünk materializált és önállósult részeként, vele sajátos kapcsolatban maradva. - Azt, hogy örökké élünk, és az anyagi lét a szellemi teremtésnek csak egyik formája. - Azt, hogy a lelkünk számtalan párhuzamos életének csak egyike vagyunk - párhuzamos alteregóink is vannak -, de számá- ra minden élete elválaszthatatlanul fontos. Halálunk után egyéni tudatunkat megőrzi, ugyanakkor a személyiségünk - saját belátása sze rint - további más életeket élve továbbfejlődhet. Fejlődésünk során kialakíthatjuk saját, személyre szabott felettes énünket is, de mindenképpen a “kozmikus hálózat” részei maradunk, azt egy újabb, egyedi entitással gazdagítva. - Azt hogy a lelkünk életválasztása tudatos, a célja a fejlődés, - kerüljünk akár a leg- nyomorúságosabb körülmények közé, - de onnan is lehet kiút ("A legnagyobb mély- ségben is ott van a vigasztaló Isten, és olykor mélyre kell zuhanni ahhoz, hogy érté- kelni tudjuk a magasságból érkező fényt." – Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök). - Azt, hogy a döntéseink durva tévutakra is vezethetnek, de fontos feladatunk, hogy a hibáinkból tanuljunk. - Azt, hogy lehetőleg az együttműködésre, a pozitív lehetőségek- re és a tanulásra koncentráljunk. - Azt, hogy akiket szoros érzelmi kötelékek fűznek össze, előszeretettel maradnak esetleg több életen át szorosabb vagy lazább fizikai kapcsolatban, más-más ‘szerepeket’ játszva. - Végül azt is, hogy a Mindenség életereje a kreativitás, öröm és szeretet, ami egy gigászi, önmagát folyamatosan tanít- va, dinamikusan fejlődő szellemi piramisban nyilvánul meg. Életünk egy tanulási folyamat. Már említettem, hogy a lelkünk születésünk előtt szüleink kiválasztásával meghatározott tulajdonságokat (génállomány, családi háttér és történelmi környezet) állít be. A cél az adott helyen a lélek által látott problémák megoldása (lásd még a reinkarnáció oldalt), általában pedig a tudati és erkölcsi felemelkedés, - ám mindehhez ‘életek sorozatára’ lehet szükség. Ez egy igen nehéz vállalkozás a mi anyagi világunkban, egy vágyaktól és szükségletektől kínzott testben és elmével, ahol a szellemet (ami maga a kreativitás) és a testet egyensúly- ban kéne tartanunk. - A megvalósítás legfontosabb eszközei a tanulás, a tudás és a szeretet. A Seth anyag valami New Age-ezotéria? “Nem. Bár Seth műveiből számos New Age-es szerző merített inspirációt (olyannyira, hogy sokan egyenesen a New Age-mozgalom kiindulópontját látják a Seth-jelenségben), maguk a Seth-szövegek nem tartoznak a New Age-hez. Vallásról sincsen szó. Minden valamirevaló Seth-olvasóra igaz, hogy távol áll Seth imádásától, sőt már attól is, hogy bármiféle kultusz tárgyává tegye; leginkább egyfajta filozófiaként kezeli a Seth műveiben feltáruló világszemléletet, és legjobb képességei szerint törekszik arra, hogy ne dog- matikusan közelítsen a Seth-anyaghoz.” (seth.hu) Ugyanezt magam is elmondhatom a DOCTOR WHO felülről blokkban leírtakról, amelynek - néhány hasonló vonása elle- nére - nincs köze a New Age vallási mozgalomhoz, minderre én is inkább egyfajta spirituális világnézetként tekintek. Nem könnyű elfogadni Seth létmagyarázatát a szemléleti korlátaink, a korszellem, és nem utolsósorban a kérdéskörrel visszaélők miatt. Nem könnyíti meg a dolgunkat az sem, hogy egyes magyarázatai (ilyen pl. az egyidejűség, az egyidejű ‘reinkarnáció’) emberi ésszel felfoghatatlanok, ezért jónéhányan kitalált dolognak, jó esetben távoli üzenet- nek tekintik az anyagot. Ezzel együtt sokunk számára mégis hihető / rendkívül elgondolkodtató, amit közöl. Segíthet abban, hogy időnként egy komplex spirituális szemüvegen keresztül nézzük, vagy érezzük a világot, annak káprázatos összetettségét. -- Segíthet az életünk tudatosabb átélésében, abban, hogy okosabb döntéseket hozzunk, a kapcsolatainkat lehetőleg pozitív kime- nettel kezeljük, - ezzel magunkat, és másokat is megváltoztatva. Ez az egyetlen metafizikai életmű, ami helyet kapott az archívumokban: a nagynevű Yale Egyetem archívumai közé válogatta Jane és Rob munkásságát; elismerés ez az anyag minősége és jelentősége előtt. - a Yale egyik szóvivője szerint ráadásul egyike a leglátogatottabbaknak. Alulnézetből Seth gondolatai nehezen értelmezhetők: elképzelhetetlenül nagy a tá- volság a világaink között. - A földi gondolkodásmód és napi problémák az emberek többsé- ge számára abszurddá teszik, hogy ilyesmivel foglalkozzanak. Akik mégis hajlanak a spiri- tualitásra, Seth bonyolult világszemlélete helyett általában azt fogadják el, ami a Seth-féle rendszerből hozzánk átszűrődik, ami a nagy vallásalapítók egyszerűsített ‘fordításában’ a tanításaikban nyilvánul meg, és amit ezután a saját gondolkodásmódunkhoz csiszoltunk. A vallások emberszabásúbbak, és képesek a szívet is megszólítani (véleményem szerint a kétféle felfogást össze lehet hangolni, még akkor is ha a Seth anyagok a tudomány és a val- lások bizonyos dogmáit elvetik, egy magasabb szintről magyarázva). Képesek lehetünk erre? Talán, de sok tanulás az ára az értelem és az érzelmek területén egyaránt, mert Seth véleménye szerint "..szabad akaratot kaptatok. Megvannak bennetek a tervek; tudjátok, mit kell elérnetek egyénenként, népként, emberiségként. A terveket figyelmen kívül is hagyhatjátok. Mármost: a szabad akaratot úgy használtátok, hogy a tárgyi valóság teljesen más lett, mint amilyennek lennie kellene. Az egót műveltétek ki, ezt tettétek az egyetlen valósággá. Az egóban éltek, mint egy álom- ban. Ti vagytok azok, akik ezt az álmot túlontúl elevenné tettétek. Az volt a dolgotok, hogy megoldjátok a gondokat, a feladato- kat, de közben mindvégig tudatában kellett volna lennetek a lényegnek, a belső valóságnak, nem-anyagi léteteknek. Ezzel nagy mértékben elveszítettétek a kapcsolatot. Figyelmetek fókuszát olyannyira a fizikai valóságra állítottátok, hogy ez lett az egyet- len valóság, amelyben hisztek…" (Seth megszólal). Alulnézetből 2. SETH gondolatainak jó részét elfogadom, földi lényként a mindennapokban mégis távolinak, elméletinek érzem, - ennek ellenére a világából néhány dolog időnként ott vibrál a tudatom peremén (azok a fontosabb életút elágazásaim, amelyek nem valósultak meg, továbbá felmenőim elképzelt, fiatalkori élete). - Ami igazán megfog, az két földi, mégis égi jelenség, mindkettő illeszkedik Seth világához. Az egyik Jézus tanításának lényege, és háttérként mindaz amit a Vallás, tágabban a Doctor Who oldalakon leírtam. Jézus annak a világképnek fontosabb elemeit, amit Seth vázolt fel, “Avatarként” megpróbálta egyszerűsítve lefordítani az akkori emberek számá- ra, ám hatása máig és mindig érvényes (“Isten országa” szunnyadó magként mindannyi- unkban benne van). Ezt a Biblián, illetve a kereszténységen keresztül próbálom értelmez- ni, annál is inkább, mert a kereszténység az értelmezések széles spektrumát foglalja magában. -- D.E. Harding A világ vallásai c. könyvében ezt írja: "A kereszténység, ellentétben a zennel (amely valóban magas kultúrigényű hitrendszer), lényegében nagy sike- rű tömegvallás, mely leginkább az átlagemberek szintjén szól. Hiszen alapja nem valamilyen kifinomult spiri- tuális tapasztalás,valamilyen kevesek számára járható Út, de még csak nem is a sokaknak szóló credo, hanem Jézus személye és élete, melyet mindannyiunk képes megérteni, szeretni és (legalábbis elvben) utánozni. Ez az isteni, ugyanakkor nagyon is hús-vér ember, valamint életének és halálának szívbe markoló története a közös nevező minden keresztény kereszténységében, a szicíliai földműves szellemi szintjétől kezdve Aquinói Szent Tamás spiritualitásáig. Ennek ered- ményeként a kereszténység csodálatosan egységes és egyesítő vallás, mely képes felfelé terjeszkedni és magában foglalni a spiritualitás fenséges formáját, de lefelé is tud nyúlni, hogy szentesítse a legkezdetlegesebb népszerű kultuszokat, s mindeköz- ben nem veszíti el lényegi karakterét." -- Ehhez még egy Hamvas Béla, és egy Márai idézetet is hozzátennék: "Ha valaki kételkedne abban, hogy az egész emberiségnek elsődleges, veleszületett, szellemével és lelkével együtt adott, magától értetődő metafizikája - természetfeletti kapcsolata - van, az olvassa el Meister Eckhart műveit, és vele párhuzamosan a hindukat, a kínaiakat és az egyiptomiakat. Az azonosság elképesztő, annál is inkább, mert hatásról szó sem lehet." - (A száz könyv - Hamvas Béla) "..Minden dolgok mögött van, mint Erő és Értelem. Isten számomra a Szándék, mely áthatja a világot. Ez a Szándék tudatos. Ezért tudok beszélni vele, hamis elképzelések nélkül, ahogyan a parányi értelem beszél a végső, a nagybetűs Értelemmel." - (Márai Sándor: Füves Könyv / Az Istenről). A másik az amerikai Paul Alexander példája, aki gyermekbénulás miatt több mint 70 évig élt vastüdőben, és halála előtt Isten szeretetéről beszélt. Hosszú évek után a hely- zetét némileg könnyítette, hogy egy speciális légzéstechnika elsajátításával néha elhagy- hatta a vastüdőt. Óriási akaraterővel megtanult szájjal festeni, majd gépelni, és jogi dip- lomát szerezve kerekesszékben képes volt ügyvédként dolgozni. Nagy hatást gyakorolt rám fantasztikus élniakarása: soha ne add fel, és tegyél a jobb sorsodért! Ez Seth idevá- gó gondolataira – te teremted a saját valóságod / Azt kapod, amire koncentrálsz emlékeztet (nem feledve, hogy ez a “teremtés” a külső körülményeinkre adható / adott válasz).

UTÓSZÓ

.
5. RÉSZ < 5. RÉSZ <

Kreatív Tudat

5d. Lélek - Seth 4

MINDEN LÉTEZŐ (ISTEN), ÉS RÉSZEI AZ ENTITÁSOK (LELKEK), TOVÁBBÁ A TEREMTMÉNYEIK EGY DINAMIKUSAN NÖVEKVŐ KOZMIKUS ÉLETFORMÁT ALKOTNAK, AMIBEN A RENDSZER ÁLLANDÓAN TANÍTJA ÖNMAGÁT.
-
> 6b. RÉSZ > 6b. RÉSZ
© þ thorny question
“Minden másképp van” (Karinthy Frigyes).
-
A belső tudásra tényleg szükség lenne, hogy azt a kalandot, amit az élet jelent, tudatosabban, magunkon felemelkedve éljük meg, mert az élet gyakran olyan, mint egy kajak-kenu szlalom pálya, és akkor még enyhén fogalmaztam… (SZL1, SZL2)

Kreatív Tudat 2

Lélek - Seth 6

(a képek nagyíthatók, némelyikben szöveggel )

A pszichoanalítikus, a filozófus és a kvantumfizikus kapcsolódó véleményét lásd itt >

"A földi életben meg kell értenünk a teremtés felelősségét: a gondolatok és az érzelmek konkrét - sok esetben negatív - következményeit. Ahogy a gyermek tortát készít a sárból, úgy formáljuk ki gondolatokból, várakozásokból és érzelmekből a sorsunkat és a civilizációt, aztán pedig megnézzük, mit alkottunk. Ebben a folyamatban a legfontosabb a felelősségvállalás mellett: meg kell tanulnunk az önfegyelmet, a mások iránti együttérzést, és a pozitív vágyat a teremtésre és szeretetre, a pusztítás és gyűlölet helyett."
Aki a fenti feladatokat megtanulja (amelyek részben vallási tanítások is), annak “reinkarnációs” ciklusa a fizikai univer- zumban véget ér, és ha akar, tovább léphet más, fejlettebb univerzumba.
Seth szerint a bajok többségét saját magunk okozzuk, ezért meg kell próbálnunk a gondolkodásunkat átformálni. Ebben ebben a világban csak a teremtés ABC-jét tanuljuk, és ezek szerintem átvitt értelemben vallási tanítások is: