Lorem Ipsum

Részlet Seth tanításaiból - “Reinkarnáció”

“Ahogy álmok ezrein át élünk jelenlegi életünkben, úgy jelenlegi életünk is csupán egy a sok ezer ilyenfajta élet közül, amelybe egy másik, sokkal reálisabb életből lépünk be... és amelybe visszatérünk halálunk után.” (Lev Tolsztoj) Újjászületés? Előző életedben se hittél benne. (Terebess Gábor) A reinkarnáció (lélekvádorlás) az indiai eredetű vallások központi tétele, nevezetesen a dzsainista, a hindu, a buddhista és a szikh vallásoké. A tan megtalálható a modern, nyugati ezoterikában, a teozófiai és antropozófiai szellemi irányzatokban is. Egyes keleti vallások szerint az újjászületések sorozata, az ún. szanszára - az anyagi világban való ismétlődő születés és halál folyamata, amelyet gyakran egy kerék jelképez - mindaddig folytatódik, amíg az életek során az egyén meg nem szabadul minden karmájától , el nem éri a tökéletességet, és a nirvána állapotát. Érdekes Goethe , a nagy német költő véleménye a lélekvándorlásról . - Szerinte a halhatatlanságot illetően az ember nem valamiféle gépies körforgás részese. Mivel a világot egy mindenek felett álló intelligencia teremtette, és ez az intelligencia nyilvánul meg minden részletében, ezért egyetlen folyamat sem véletlen, értelem nélkül való. „Bizonyos vagyok benne, hogy ezerszer is jártam már a Földön, és még ezerszer visszatérek. Az ember a természet és Isteten dialógusa. Más égitesteken ez a dialógus nyilván más szinten folyik . Ami belőlünk még hiányzik, az az önismeret. Ha az megvan, a többi magától is megvalósul." Szerinte az ember feladata a földön az, hogy összekapcsolja az eget a földdel, azaz az isteni törvényeket saját természetével és a körülötte lévő természettel. És mivel az isteni erő áramlásához, megnyilvánulásához az ember munkálkodása is szükséges, ezért nem büntetésből, hanem szolgálatból születik le a földre újra és újra, egészen addig, míg a természet terve teljesen meg nem valósul. Az ember kicsi előmozdítója a világegyetem működésének, de akármilyen kicsi, nem hiányozhat az egészből. - (Forrás: Új Akropolisz, szerkesztett szöveg).   Seth és a reinkarnáció. Seth az emberi életeket reinkarnációs életek- nek nevezi, szemben más, fejlettebb életfolyamokkal. Ő maga is nagyon sok emberi életet leélt, ezekről ezt mondja: "Meg kell értenetek tehát, hogy ezek a személyiségek ma is léteznek, és függetlenek, csupán a mag voltam, amelyből kikeltek. - A ti fogalmaitok szerint én (mint lélek) emlékszem mindenkire, aki voltam. E személyiségek azonban nincsenek bezárva abba, ami ma vagyok. Ők a maguk módján fejlődtek. Nem semmisültek meg. Az én fogalmaim szerint együtt léteznek velem, de másik valóságszinten.” “Úgy tanultátok: fizikai anyagból vagytok, és belőle nem szabadulhattok, de ez nem így van. A f izikai anyag felbomlik, de ti nem. Bár nem láthattok engem, tudjátok, hogy itt vagyok. A szüleitek látszólag eltűnnek szemetek elõl, és mindörökre szétfoszlanak a semmiben. Biztosítlak benneteket: tovább élnek . Biztosítlak benneteket: a halál csupán egy új kezdet, és ha meghaltok, nem lesztek némaságra kárhoztatva. Némaság talán a hang, amit e percben hallotok? Halál talán az a jelenlét, amit e szobában éreztek?” (Jane Roberts: Seth megszólal / The Seth Material: A Seth-anyag ) - Magyarul innen letölthető. “Reinkarnáció” és egyidejűség . Az idézőjel azért szerepel itt, mert Seth c sak hasonlatként használja. - Az általa leírt reinkarnáció / lélekvándorlás jelentősen eltér attól, amit mi annak gondolunk, ugyanakkor vannak hasonló vonások is, mert a mi világunkban az igazi v alóságból valamit azért látunk, de " tükör által homályosan " . A reinkarnációnak a fenti, keleti vallások szerinti leírása a mi világunk szemléletmódjából adódik, - Seth magasabb szintű értelmezése ezt a jelenséget a lélek egyidejű - az emberi ész számára felfoghatatlan - párhuzamos életeiként írja le. Lényeges különbség az is, hogy Seth szerint nem az előző életek hibái miatt s zenvedünk ( karma ), hanem a tudatlanságunk / mások tudatlansága miatt. Az életek számunkra a múltban, a jelenben és a jövőben, míg a lelkek számára egyidőben léteznek (alternatív jelen). Az ő szintjükön sem a tér és az idő, sem az ok-okozat általunk ismert kapcsolata nem létezik. Seth: “Mivel ennyire ragaszkodtok a múlt-jelen-jövő fogalomrendszeréhez, kénytelenek vagytok úgy gondolkodni a reinkar- nációról, mintha az egyes életek füzérként sorakoznának, egyik megelőzné a másikat...De a különböző életek egy időben léteznek. A több különböző reinkarnációs Ént felszínes hasonlattal a keresztrejtvény soraihoz lehet hasonlítani: mindegyik része az egésznek, de külön-külön is léteznek. Krisztus előtt 145 és Krisztus után 145, ezer évvel ezelőtt és ezer év múlva - ez mind most van…(!) “A legnagyobb fejtörést eleinte az egyidejűség Seth-féle koncepciója okozta számunkra. Egyszerűen képtelenek voltunk felfogni, hogyan lehet egyidejű valami, ami változik .” ( seth.hu ). Seth szerint az idő, és az egész általunk érzékelt valóság a fizikai álcarendszerünkhöz ”  tartozik. - Itt sportnyelven szólva ‘időt kérek’, mert az egyidejűség és a reinkarnáció Seth szerinti értelmezése emberi ésszel felfoghatatlan . Figyelemreméltó egybeesés, hogy a kvantumfizikában a tér és az idő, illetve az ok-okozat általunk megszokott kapcsolata az elemi részecskék szintjén esetleg nem, vagy másképp létezik . - Lehet, hogy az egyidejű életeknek egy speciális közegben (időfolyam) történő “széthúzása” a mi korlátozott Univerzumunkban a tanulási tervünk része, mert csak ezen az “egyszerűsített” módon vagyunk képesek más emberekkel (életekkel) együttműködve tanulni? Az idő nem más, mint lét és nemlét kapcsolata, mondja Dosztojevszkij . De mint mond a fizika? Sean Carroll fizikus szerint az idő áramlása agyunk működésének mellékterméke , miközben feldolgozzuk a környezetünkből származó érzékszervi információkat. Az egyidejűség abszurd világát egy viszonylag új tudományos kutatás (2018) sem zárja ki, mely szerint lehetnek olyan átjárható feket e lyukak, amelyek múlt nélküli örök jövőbe nyílnak . Seth szerint, ahogy létezik egyéni “reinkarnáció”, létezik családok, bizonyos közösségek, sőt civilizációk “reinkarnációja” is. Akiket szoros érzelmi kötelékek fűznek össze, előszeretettel maradnak esetleg több életen át szorosabb vagy lazább fizikai kapcsolatban. A családoknak tudatalatti céljaik vannak, bár az egyes családtagok úgy szolgál- hatják ezt a célt, hogy nem is tudnak róla. Az ilyen csoportok, a fizikai életek közötti szakaszban alakulnak. Gyakran négy- öt egyén közösen tűz ki maga elé egy feladatot, és a különböző tagokra más- más szerepet osztanak, - aztán a fizikai létben eljátsszák ezeket a szerepeket. Mindez az “ alternatív jelen ”-ben egyszerre történik. A következő élet . Halálunk után - a lelkünket (teljes énünket) felismerve - újratervezhetjük következő életünket. Ez akár az előző élet kijavított változata is lehet, bár nem ugyanabban a dimenzióban, és nem biztos, hogy az általunk meghívottak mindegyike követ majd minket. Az életeink száma végt elen, hiszen a lelkünk, és mi, a személyiségtöredékei is - szellem lényként - örök élettel rendelkezünk. - Seth : "Hadd hangsúlyozzam ismét: jelenlegi személyiséged, ahogy most ismered, valóban kitörölhetetlen, és a halál után is növekedni, fejlő dni fog ."
.

Kreatív Tudat 2

Lélek - Seth 3

A földi életben meg kell értenünk a teremtés felelősségét: a gon- dolatok és az érzelmek konkrét - sok esetben negatív - következmé- nyeit. Ahogy a gyermek tortát készít a sárból, úgy formáljuk ki gon- dolatokból, várakozásokból és érzelmekből a sorsunkat és a civili- zációt, aztán pedig megnézzük, mit alkottunk.Ebben a folyamatban a legfontosabb a felelősségvállalás mellett: meg kell tanulnunk az önfegyelmet, a mások iránti együttérzést, és a pozitív vágyat a teremtésre és szeretetre, a pusztítás és gyűlölet helyett. (Seth)
A földi élet célja . - Aki a jelzett feladatokat megtanulja (amelyek részben vallási tanítások is) , annak “rein- karnációs” ciklusa a fizikai univerzumban véget ér, és ha akar, tovább léphet más, fejlettebb univerzumba. Fejlődésünk során kialakíthatjuk saját, személyre szabott felettes énünket is.
© þ thorny question
4. RÉSZ > 4. RÉSZ > 2. RÉSZ < 2. RÉSZ <
Lev Nyikolajevics Tolsztoj (1828 - 1910) orosz író, filozófus, az orosz irodalom és a világirodalom egyik legnagyobb szerzője, a realista orosz próza mestere. Terebess Gábor (1944 –) író, műfordító, keramikus, könyvtervező, orientalista könyvkiadó, zen szerzetes.
A szanszára (szamszára) jelentése: az anyagi világban való ismétlődő születés és halál folyamata, az újjászületések körforgását gyakran egy kerék ábrázolja. Alapvető filozófiai fogalomként elválaszthatatlan a lélekvándorlás és a karma tanításától. Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) német író, költő, grafikus, természettudós, jogász és politikus. A német irodalom egyik klasszikusa, a világirodalom egyik legnagyobb költője. A kép olaszországi utazásának egyik helyszínát ábrázolja.
(a képek nagyíthatók, bennük szöveggel )