Seth könyvek. Olvass el legalább egy Seth könyvet (pdf epub) hogy önálló véleményt alkothass a fentiekről, esetleg a seth.hu szer- zőinek bevezetőjét a honlapról (a régi bevezetővel, a Prológussal) együtt). Az említett bevezető szerint a seth.hu egy olyan honlap szeretne lenni, ahol nyitottság és széles látókör párosul a kérdésfeltevésekkel, válasz- kereséssel és tapasztalatokkal, - ez a hozzáállás nekem is szimpatikus a saját oldalam értelmezését illetően. Az újabb ezoterikus művek nagy része szerintem a Seth anyag a “second hand” változata - még akkor is, ha némelyik ezt a témát viszonylag színvonalasan adja elő. Egyébként már Jane Roberts életében felléptek a Seth-majmolók („Seth mimics”, ahogy Jane nevezte). Eckhart Tolle minderről így ír: "Egyesek ugyanis képesek arra, hogy miután elolvastak 50 spirituális témájú könyvet, maguk is írjanak egyet, miután magukba szívták a fogalmakat, remekül át tudják azokat rendezni. Akár valamilyen új módszert is kitalálhatnak, ilyen-olyan nevet adva neki, s a dolog eredeti újdon- ságnak tűnik. Ám hiányzik belőle az az elevenség, ami csak akkor lelhető fel, ha az írás egy speciális tudat- állapotból származik." Ugyanakkor az, hogy ilyen művek sorozatban jelennek meg, azt is mutatja, hogy az emberek igénylik a vallásokon és a tudományon túlmutató létmagyarázatot. - A tehetséges utánzók mellett a témával visszaélő önjelölt “mindenttudók”, az ügyes szélhámosok, vagy a jószándékú, de féligazságokat továbbító tájékozatlan informátorok miatt ezeket a műveket óvatosan kell kezelni, igazságtartalmukat csak megfelelő műveltséggel és látókörrel lehet mérlegre tenni, ami meglehetősen leszűkíti a nagyjából helyesen mérlegelők körét. Szubjektív összefoglaló Azt hiszem, a legtöbb ember gyanakodva, sőt elutasítva fogadja azt, amit az előbbiekben leír- tam, a korszellem, továbbá a témával visszaélők miatt. Jónéhányunk számára viszont a 20 éven át folyamatosan átadott magas színvonalú és kon- zisztens információ - a felmerülő kérdőjelek ellenére - elfogadható. A Seth anyagok alkalmasak arra, hogy kinézzünk az az Univerzumnak nevezett 'Elvarázsolt kas- télyból’, és hihető információkat kapjunk az életünk valódi természetéről, amelyet a tudomány és a vallások csak 'tükör által homályosan képesek megmagyarázni (bár Pál apostol előbbi idé- zete, vagy a hinduizmus "Májá" /illúzió/ fogalma pont ezt a homályt felfedve a spirituális valóság el- sőbbségére utal, amit Seth is hangoztat). - Értelmezésükhöz először a 'Seth könyve: A lélek örök érvényessége', utána a Seth megszólal c. könyv alapos és többszöri elolvasását, továbbá a seth.hu honlap tanulmányozását ajánlom (itt olvasd el a magyar kiadások listáját, továbbá a Seth könyvek rövid ismertetőjét is), - egy kísérletet megér. Seth világképe - amit a szellemvilággal foglalkozó szakirodalom egy vallások, filozófiák és tudományok feletti rendszernek tart - gyökeresen eltér attól, amit a világról hiszünk, vagy tudni vélünk, de a vallások több magyarázata mégis hasonlít erre, hiszen Seth szerint ez a világkép rejtett tudásként minden emberben megvan. Az ún.'Beszélők' mindezt egyszerűsítve már sokszor el- mondták a környezetüknek, hogy a belső tudás ne merüljön feledésbe (a legnagyobb vallásalapítók, így pl. Krisztus és Buddha is Beszélők voltak, kimagasló képességgel). Seth gondolatai a filozófiában sem példátlanok: A.N. Whitehead folyamatfilozófiája (1929) - jóval Seth jelentkezése (1963) előtt - sok mindenben emlékeztet rá (ő is Beszélő volt?). Szerinte az em- beri tudat vagy értelem valójában egy sokkal mélyebb kreativitás vagy teremtőerő sajátos felfokozódása. Ez a kreativitás minden természeti létezőben működik. Whitehead filozófiája arra utal, hogy Istennek a folyamatos változás a létezésmódja. A létezés ka- land, amelynek célja a szépség és a komplex rend elérése, az ellentétes érzések harmonizálódása. - A hasonlóság részben a tudományra is érvényes. Mindaz, amit a kvantumfizika, az Univerzum (U1, U2), az Élet, a Tudat, vagy az Ihlet oldalakon kiemeltem, a világ működésének számunkra rendkívül különös, spirituális jellegét valószínűsítik. Egy példa: David Bohm, a híres kvantumfizikus szerint a fizika megfigyelései mögött a mélyebb valóság or- ganikus szervezetként viselkedik. Sok szempontból a tehetetlennek, élettelennek tartott anyag tele van aktivitással - hasonlóan egy élő szervezethez. Minden egyes ún. részecskében megtalál- ható az a fajta tevékenység, ami az egész univerzumra jellemző. Ez hasonlít ahhoz a vallásos elv- hez, miszerint Isten mindnyájunkban ott van; vagy ahogy ezt a filozófusok megfogalmazták: minden részben megtalálható az egyetemes egész, minden mikrokozmosz tartalmazza a makrokozmoszt. Bohm azt mondja, hogy az anyag és az értelem a jelenségek mögött meghúzódó egyazon egységnek vagy rendnek a megnyilvá- nulásai. Ez egybevág azzal a spinozai elképzeléssel, miszerint mind az anyag, mind az értelem az egyetemes szubsztanciának, Istennek a különböző formái illetve megnyilvánulásai. (Tattva - Tudomány és spiritualitás). Seth szerint ennek a rendkívül tág, és számunkra alig felfogha- kozmikus életformának a mozgatórugója a folyamatos kere- sés, felfedezés és tanulás. Eszköze a kreatív teremtés, amely a teremtményeit szintén kreativitással ruházza fel, aminek a mű- ködését lehetetlen pontosan kiszámítani, - célja pedig a pozitív fejlődés. Döntéseinket az adottságaink, a szűkebb (pl. családi) és tágabb környezetünk - alapvetően befolyásolják, de a lehetőségek és valószínűségek rendszerében, a döntési lehetőségek számtalan elágazása közül, a szabad akaratunk választ, - A Tervező min- denütt helyet hagyott a meglepetésnek, és az események se- hol nincsenek eleve elrendelve. - A teremtmények, így mi is, a saját világuknak megfelelő törvények szerint fejlődnek, de az energiát a lelkektől, illetve Istentől kapják. Mit adhat nekünk Seth? Először is létezésünk rendkívül szokatlan, mégis legvalószínűbb magyarázatát, ami minden eddiginél szélesebb perspektívát ad. - Azt az információt, hogy a lelkünk materializált, de a teremtés révén önállósult része vagyunk, vele sajátos kapcsolatban ma- radva. - Azt, hogy örökké élünk, és az anyagi lét a szellemi teremtésnek csak egyik formája. - Azt, hogy a lelkünk számtalan pár- huzamos életének csak egyike vagyunk, de számára minden élete elválaszthatatlanul fontos. Halálunk után egyéni tudatunkat megőrzi, ugyanakkor a személyiségünk - saját belátásunk szerint - további más életeket élve továbbfejlődhet. - Azt hogy a lelkünk életválasztása tudatos, a célja a fejlődés, - kerüljünk akár a legnyomo- rúságosabb körülmények közé, - de onnan is lehet kiút ("A legnagyobb mélységben is ott van a vigasztaló Isten, és olykor mélyre kell zuhanni ahhoz, hogy értékelni tudjuk a magasság- ból érkező fényt." – Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök). - Azt, hogy a szabad akaratunk által vezérelt döntéseink durva tévutakra is vezethetnek, de fontos feladatunk, hogy a hibá- inkból tanuljunk. - Azt, hogy lehetőleg az együttműködésre, a pozitív lehetőségekre és a ta- nulásra koncentráljunk. - Azt, hogy akiket szoros érzelmi kötelékek fűznek össze, előszere- tettel maradnak esetleg több életen át szorosabb vagy lazább fizikai kapcsolatban. - Végül azt is, hogy a mindenség életereje a kreativitás, öröm és szeretet, ami egy gigászi, dinamikusan fejlődő szellemi piramis Minden Létező (Isten), és az önállóvá vált, sokdimen- ziós szellem-részei, a lelkek - révén valósul meg. Seth szerint Minden Létezőből (Isten), továbbá az entitásokból (lelkekből) minden pillanatban új hajtások / teremtmények ágaz- nak ki, eközben a visszacsatolt információ révén A RENDSZER ÁLLANDÓAN TANÍTJA ÖNMAGÁT. "Mélyebb értelemben őseitek létezése továbbra is folytatódik, minden irányba elágazó új haj- tásokkal. Az általatok ismert világ csak egy időbeli fejlődés, az általatok ismert egyetlen vál- tozat. Fajotok jelenleg is számtalan ismeretlen, a történelem során fel nem jegyzett úton jár..." (Seth: A psziché természete és emberi kifejeződése) "Szabad akaratot kaptatok. Megvannak bennetek a tervek; tudjátok, mit kell elérnetek egyé- nenként, népként, emberiségként. A terveket figyelmen kívül is hagyhatjátok. Mármost: a sza- bad akaratot úgy használtátok, hogy a tárgyi valóság teljesen más lett, mint amilyennek len- nie kellene. Az egót műveltétek ki, ezt tettétek az egyetlen valósággá. Az egóban éltek, mint egy álomban. Ti vagytok azok, akik ezt az álmot túlontúl elevenné tettétek. Az volt a dolgotok, hogy megoldjátok a gondokat, a feladatokat, de közben mindvégig tudatában kellett volna len- netek a lényegnek, a belső valóságnak, nem-anyagi léteteknek. Ezzel nagy mértékben elveszí- tettétek a kapcsolatot. Figyelmetek fókuszát olyannyira a fizikai valóságra állítottátok, hogy ez lett az egyetlen valóság, amelyben hisztek…" (Seth megszólal). A fenti mondatok szerintem nagyon fontosak. Ezek szerint a számtalan párhuzamos életformát illetően a mi világunk egy olyan ágra került, ami közös álmaink, elhatározásaink eredményeként egy nem igazán szerencsés civilizáció-változatot eredményezett. Úgy látszik, hogy az említett kozmikus életforma fejlődésében a szabad akarat révén ilyenek is előfordulnak. Ez - ebből a vi- lágból nézve - rendkívül sajnálatos, - hiszen az örök élet és a komplex fejlődés igérete (esetleg tudata) nem kárpótol azokért a borzalmakért, amiket ember ember ellen elkövetett (elkövet), nem beszélve a balesetek és betegségek kínjairól. Seth szerint a bajok többségét saját magunk okozzuk, ezért meg kell próbálnunk a gondolko- dásunkat átformálni. Szerinte ebben ebben a világban csak a teremtés ABC-jét tanuljuk: Életünk egy tanulási folyamat. Születésünk előtt szüleink kiválasztásával meghatározott tulajdon- ságokat (génállomány, családi háttér - és történelmi környezetet) állítunk be magunknak. Ebben a környezetben kell megvalósítanunk a fenti kiemelt idézetben foglaltakat, - a tudati és erkölcsi fel- emelkedéshez pedig életek sorozatára lehet szükség. Ez egy igen nehéz vállalkozás a mi anyagi vi- lágunkban, egy vágyaktól és szükségletektől kínzott testben és elmével, ahol a szellemet (ami ma- ga a kreativitás) és a testet egyensúlyban kéne tartanunk. - A megvalósítás legfontosabb eszközei a tanulás, a tudás és a szeretet. Aki a fenti feladatokat megtanulja (amelyek részben vallási tanítások is), annak “reinkarnációs” ciklusa a fizikai univerzumban vé- get ér, és ha akar, tovább léphet más, fejlettebb univerzumba. Seth létmagyarázatát nem könnyű felfogni és elfogadni a szemléleti korlátaink, a korszellem, és nem utolsósorban a kérdéskörrel visszaélők miatt, ezért sokan szélhámosságnak, jó esetben távoli üzenetnek tekintik, ami távol áll a minden- napok problémáitól. - Ezzel együtt sokunk számára hihető, amit közöl. Emlékeztetnék arra, hogy a nagynevű Yale Egyetem archívumai közé válogatta Jane és Rob munkásságát; elismerés ez az anyag minősége és jelentősége előtt. Érdekes módon ez az egyetlen metafizikai életmű, ami helyet kapott az archí- vumokban; a Yale egyik szóvivője szerint ráadásul egyike a leglátogatottab- baknak. Szerintem Seth egyes gondolatai búvópatakként már elterjedtek. aki képes elfogadni magyarázatait, annak segíthet az életének tudatosabb átélésében, abban, hogy a kapcsolatait lehetőleg pozitív kimenettel, intelligensebben kezelje, abban, hogy az élete értelmes, kreatív legyen, és jobb ember váljon belőle. -- Ez nem megy magától, sok tanulás az ára az értelem és az érzelmek terü- letén egyaránt. ( lásd még a Vallás2 oldal kapcsolódó részét)
OLVASS EL LEGALÁBB EGY SETH KÖNYVET, HOGY ÖNÁLLÓ VÉLE- MÉNYT ALKOTHASS. AZ ÚJABB EZOTERIKUS MŰVEK NAGY RÉSZE EZEK “LENYÚLÁSA”.

Seth könyvek és az ezoterikus irodalom - Szubjektív összefoglaló

.
ISTENNEK a FOLYAMA- TOS VÁLTOZÁS a LÉTE- ZÉSMÓDJA, AMELYNEK CÉLJA A SZÉPSÉG és a KOMPLEX REND ELÉRÉSE.
2. RÉSZ < 2. RÉSZ <
© þ thorny question

Kreatív Tudat

9. Lélek - Seth 3

(a képek részben nagyíthatók, egyesekben szöveggel )
MINDEN LÉTEZŐ (ISTEN), ÉS RÉSZEI AZ ENTITÁSOK (LELKEK), TOVÁBBÁ A TEREMTMÉNYEIK EGY DINAMIKUSAN NÖVEKVŐ KOZMIKUS ÉLETFORMÁT ALKOTNAK, AMIBEN A RENDSZER ÁLLANDÓAN TANÍTJA ÖNMAGÁT.
"A földi életben meg kell értenünk a teremtés felelősségét: a gondolatok és az érzelmek konkrét - sok esetben negatív - következményeit. Ahogy a gyermek tortát készít a sárból, úgy formáljuk ki gondolatokból, várakozásokból és érzelmekből a sorsunkat és a civilizációt, aztán pedig megnézzük, mit alkottunk. Ebben a folyamatban a legfontosabb a felelősségvállalás mellett: meg kell tanulnunk az önfegyelmet, a mások iránti együttérzést, és a pozitív vágyat a teremtésre és szeretetre, a pusztítás és gyűlölet helyett."
-