Szubjektív összefoglaló Azt hiszem, a legtöbb ember gyanakodva, sőt elutasítva fogadja azt, amit a Seth oldalakon leírtam a korszellem, továbbá a témával visszaélők miatt (lásd a Seth4 oldal ‘second hand’ blokkját), — jónéhányunk számára viszont a 20 éven át folyamatosan átadott magas szín- vonalú és konzisztens információ - a felmerülő kérdőjelek ellenére - a lényegét tekint- ve elfogadható. A Seth anyagok alkalmasak arra, hogy kinézzünk az az Univerzumnak nevezett 'Elvarázsolt kastélyból’, és hihető információkat kapjunk az életünk valódi természetéről, amelyet a tudo- mány és a vallások csak 'tükör által homályosan képesek megmagyarázni (bár Pál a- postol elgondolkodtató szavai, vagy a hinduizmus "Májá" /illúzió/ fogalma a spirituális valóság elsőbbségére utalnak, amit Seth is hangoztat). ------- Értelmezésükhöz először a 'Seth könyve: A lélek örök érvényessége', utána a Seth megszólal c. könyv alapos és többszöri elolvasását, továbbá a seth.hu honlap tanulmányozását ajánlom. Bővebb listát a Seth4 oldalon találsz. Seth világképe - amit a szellemvilággal foglalkozó szakirodalom egy vallások, filozófiák és tudományok feletti rendszer- nek tart - gyökeresen eltér attól, amit a világról hiszünk, vagy tudni vélünk, de a vallások több magyarázata mégis hasonlít erre, hiszen Seth szerint ez a világkép rejtett tudásként minden emberben megvan, és az ún.'Beszélők' mindezt egyszerűsít- ve már sokszor elmondták a környezetüknek, hogy a belső tudás ne merüljön feledésbe (szerinte a legnagyobb vallásala- pítók, így pl. Krisztus és Buddha is Beszélők voltak, rendkívüli képességgel). Seth gondolatai a filozófiában sem példátlanok: A.N. White- head folyamatfilozófiája (1929) - jóval Seth jelentkezése (1963) előtt - sok mindenben emlékeztet rá (ő is Beszélő volt?). Szerinte az emberi tudat vagy értelem valójában egy sokkal mélyebb kreativitás vagy teremtőerő sajátos felfoko- zódása. Ez a kreativitás minden természeti létezőben mű- ködik. Whitehead filozófiája arra utal, hogy Istennek a folya- matos változás a létezésmódja. A létezés kaland, amelynek célja a szépség és a komp- lex rend elérése, az ellentétes érzések harmonizálódása. - A hasonlóság részben a tudományra is érvényes. Mindaz, amit az Univerzum (U1, U2, U3), az Élet, a Tudat, vagy az Ihlet oldalakon kiemeltem, a világ működésének számunkra rend- kívül különös, spirituális jellegét valószínűsítik. Egy példa: David Bohm, a híres kvantumfizikus szerint a fizika megfigyelései mögött a mélyebb való- ság organikus szervezetként viselkedik. Sok szempontból a tehetetlennek, élettelennek tar- tott anyag tele van aktivitással - hasonlóan egy élő szervezethez. Minden egyes ún. részecs- kében megtalálható az a fajta tevékenység, ami az egész univerzumra jellemző. Ez hasonlít ahhoz a vallásos elvhez, miszerint Isten mindnyájunkban ott van; vagy ahogy ezt a filozófusok megfogalmazták: minden részben megtalálható az egyetemes egész, minden mikrokozmosz tartalmazza a makrokozmoszt. Bohm azt mondja, hogy az anyag és az értelem a jelenségek mögött meghúzódó egyazon egységnek vagy rendnek a megnyilvánulásai. Ez egybevág azzal a spinozai elképzeléssel, miszerint mind az anyag, mind az értelem az egyetemes szubsztanciának, Istennek a különböző formái illetve megnyilvánulásai. (Tattva - Tudomány és spiritualitás). Seth szerint ennek a rendkívül tág, és számunkra alig felfog- ható kozmikus életformának a mozgatórugója a folyamatos felfedezés és tanulás. Eszköze a kreatív teremtés, amely a teremtményeit szintén kreativitással ruházza fel, és ennek a működését lehetetlen pontosan kiszámítani, - célja pedig a pozitív fejlődés. Döntéseinket az adottságaink, a szűkebb (pl. családi) és tá- gabb környezetünk - alapvetően befolyásolják. --- Ez szűkíti, de egyúttal egyedivé is teszi a mozgásterünket, másokéval együtt egy rendkívül bonyolult, folyamatosan változó dina- mikus rendszert alkotva. A lehetőségek és valószínűségek rendszerében, a döntési lehetőségek számtalan elágazása közül, a szabad akaratunk vá- laszt. Azt hogy pontosan melyiket, a lelkünk sem látja előre, legfeljebb tendenciákat: - a Tervező mindenütt helyet hagyott a meglepetésnek, és az események sehol nincsenek eleve elrendelve. - A teremtmények, így mi is, a saját világuknak megfelelő törvények sze- rint fejlődnek, de az energiát a lelkektől, illetve Istentől kapják. Mit adhat nekünk Seth? Először is létezésünk rendkívül szokatlan, mégis legvalószínűbb magyarázatát, ami minden eddiginél szélesebb pers- pektívát ad. - Azt az információt, hogy a lelkünk materializált, de a teremtés révén önállósult része vagyunk, vele sajátos kapcsolat- ban maradva. - Azt, hogy örökké élünk, és az anyagi lét a szellemi teremtésnek csak egyik formája. - Azt, hogy a lelkünk számtalan párhuzamos életének csak egyike vagyunk, de számára minden élete elválaszthatatlanul fontos. Halálunk u- tán egyéni tudatunkat megőrzi, ugyanakkor a személyiségünk - saját belátásunk szerint - további más életeket élve to- vábbfejlődhet. Fejlődésünk során kialakíthatjuk saját, személyre szabott felettes énünket is, de így is a “kozmikus háló- zat” részei maradunk, azt egy újabb, egyedi entitással gazdagítva. - Azt hogy a lelkünk életválasztása tudatos, a célja a fejlődés, - kerüljünk akár a leg- nyomorúságosabb körülmények közé, - de onnan is lehet kiút ("A legnagyobb mély- ségben is ott van a vigasztaló Isten, és olykor mélyre kell zuhanni ahhoz, hogy érté- kelni tudjuk a magasságból érkező fényt." – Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök). - Azt, hogy a szabad akaratunk által vezérelt döntéseink durva tévutakra is vezethet- nek, de fontos feladatunk, hogy a hibáinkból tanuljunk. - Azt, hogy lehetőleg az együtt- működésre, a pozitív lehetőségekre és a tanulásra koncentráljunk. - Azt, hogy akiket szoros érzelmi kötelékek fűznek össze, előszeretettel maradnak esetleg több életen át szorosabb vagy lazább fizikai kapcsolatban, más-más ‘szerepeket’ játszva. - Végül azt is, hogy a Mindenség életereje a kreativitás, öröm és szeretet, ami egy gigászi, dinamikusan fejlődő szellemi piramis Minden Létező (Isten), és az önállóvá vált, sokdimenziós szellem-részei, a lelkek - révén valósul meg. Seth szerint Minden Létezőből (Isten), továbbá az entitásokból (lelkekből) min- den pillanatban új hajtások / teremtmények ágaznak ki, eközben a visszacsa- tolt információ révén A RENDSZER ÁLLANDÓAN TANÍTJA ÖNMAGÁT. "Mivel mi tudjuk, hogy identitásunk mindenféle formától független, természetesen nem félünk attól, hogy változtassunk a formán: bármilyen formát magunkra ölthetünk, amit csak kívánunk… Már mondtam, hogy mi nem érzékeljük a ti időfolyamatotokat. Mi különböző intenzitá- sokon keresztül élünk. A mi munkánk, fejlődésünk, tapasztalatszerzésünk helyét és ide- jét egyaránt “pillanatpont” névvel lehetne illetni. Itt, a pillanatponton belül a legkisebb gondolat is gyümölcsöt érlel, a legcsekélyebb lehetőség is a tökéletességig kifejlődik, a valószínűségek a legapróbb részletig végigvizsgáltatnak, a legkisebb és a legerősebb érzés is figyelembe vétetik. Nehéz ezt világosan elmagyarázni, mégis a pillanatpont az a keret, amelyben pszicho- lógiai létezésünk zajlik. Ezen belül egyidejű mozgások, változások követik “szabadon” az asszociációs mintákat. Tegyük fel például, hogy rád gondolok, Joseph. Amikor ez történik, azonnal érzékelem - méghozzá a maga teljességében - a múltadat, a jelenedet és a jövődet - a ti fogalmaitok szerint -, és átélem az összes erős és meghatározó érzelmet, szándékot, amely befolyásolt téged. Ha akarom, átélhetem veled ezeket az élményeket. Mi végigkövethetünk egy tudatot az összes formáján keresztül, méghozzá a ti fogalmaitok szerint egy szempillantás alatt. Természetesen tanulást, fejlődést és gyakorlatot igényel, hogy az identitás képes legyen megőrizni stabilitását az ilyen állandó ingeráradatban, sokan közülünk el is tévedtek, elfelejtették, kik ők valójában, míg végül ismét önmagukra nem éb- redtek. Most már mindez teljesen automatikus számunkra. A tudat oly végtelenül változatos, hogy még ma is csupán csekély hányadát ismerjük a létező személyiségek teljes kész- letének. “Vakációinkon” egészen egyszerű létformákat látogatunk meg, és beolvadunk közéjük. Ilyen formában pihenünk és alszunk, hiszen eltölthetünk egy évszázadot fa képében, vagy egy másik valóságban létező egyszerű életformaként. Tudatunkat az egyszerű létezés élvezetével örvendeztetjük meg. Látjátok: magunk teremthetjük meg az erdőt, amelyben felnövekszünk. Általában azért nagyon is tevékenyek vagyunk, teljes energiánkat a munkánkra és az új feladatokra össz- pontosítjuk. Amikor csak akarjuk, önmagunkból, saját pszichológiai teljességünkből más személyiségeket formálhatunk, akiknek az- tán saját erejükből kell fejlődniük, a bennük rejlő kreatív képességek felhasználásával. Szabadon haladhatnak saját útju- kon. Ezt persze egyáltalán nem vesszük könnyedén." (Seth könyve). "Mélyebb értelemben őseitek létezése továbbra is folytatódik, minden irányba elága- zó új hajtásokkal. Az általatok ismert világ csak egy időbeli fejlődés, az általatok is- mert egyetlen változat. Fajotok jelenleg is számtalan ismeretlen, a történelem során fel nem jegyzett úton jár..." (Seth: A psziché természete és emberi kifejeződése) "Szabad akaratot kaptatok. Megvannak bennetek a tervek; tudjátok, mit kell elérnetek egyénenként, népként, emberiségként. A terveket figyelmen kívül is hagyhatjátok. Már- most: a szabad akaratot úgy használtátok, hogy a tárgyi valóság teljesen más lett, mint amilyennek lennie kellene. Az egót műveltétek ki, ezt tettétek az egyetlen való- sággá. Az egóban éltek, mint egy álomban. Ti vagytok azok, akik ezt az álmot túlontúl elevenné tettétek. Az volt a dolgotok, hogy megoldjátok a gondokat, a feladatokat, de közben mindvégig tudatában kellett volna lennetek a lényegnek, a belső valóságnak, nem-anyagi léteteknek. Ezzel nagy mértékben elveszítettétek a kapcsolatot. Figyelmetek fókuszát olyannyira a fizikai va- lóságra állítottátok, hogy ez lett az egyetlen valóság, amelyben hisztek…" (Seth megszólal). A spiritualitást, a belső valóság fontosságát a nyugati "haladó" életérzés háttérbe szorítja, de nem ártana valamit be- kapcsolni az agyunkban, hogy ezt az "Adáshibát" megváltoztassuk. Seth fenti mondatai szerintem nagyon fontosak. Ezek szerint a számtalan párhuza- mos életformát illetően a mi világunk egy olyan ágra került, ami közös álmaink, elha- tározásaink eredményeként - pozitívumai ellenére - egy nem igazán szerencsés civi- lizáció-változatot eredményezett. Úgy látszik, hogy az említett kozmikus életforma fejlődésében a szabad akarat révén ilyenek is előfordulnak. Ez - ebből a világból néz- ve - rendkívül sajnálatos, hiszen az örök élet és a komplex fejlődés igérete (esetleg tudata) nem kárpótol azokért a borzalmakért, amiket ember ember ellen elkövetett (elkövet), nem beszélve a balesetek és betegségek kínjairól. Seth szerint a bajok többségét saját magunk okozzuk, ezért meg kell próbálnunk a gondolkodásunkat átformálni. Sze- rinte ebben ebben a világban csak a teremtés ABC-jét tanuljuk: Életünk egy tanulási folyamat. Már említettem, hogy születésünk előtt szüleink kiválasz- tásával meghatározott tulajdonságokat (génállomány, családi háttér és történelmi környe- zet) állítunk be magunknak. Ebben a környezetben kell megvalósítanunk a fenti kiemelt idézetben foglaltakat, - a tudati és erkölcsi felemelkedéshez pedig ‘életek sorozatára’ lehet szükség. Ez egy igen nehéz vállalkozás a mi anyagi világunkban, egy vágyaktól és szük- ségletektől kínzott testben és elmével, ahol a szellemet (ami maga a kreativitás) és a tes- tet egyensúlyban kéne tartanunk. - A megvalósítás legfontosabb eszközei a tanulás, a tudás és a szeretet. Aki a fenti feladatokat megtanulja (amelyek részben vallási tanítások is), annak “reinkarnációs” ciklusa a fizikai univer- zumban véget ér, és ha akar, tovább léphet más, fejlettebb univerzumba. Laár András buddhistaként ezt mondja: "Az emberiség küldetéséről azt gondolom, hogy ezt a helyet leginkább egy...javítóintézetnek lehetne mondani. Addig kell itt ma- radni és itt vacakolni, amíg meg nem okosodunk, és aztán már nem a földre vagy nem ebbe a korba születünk meg. Én azt gondolom, hogy van ebből kivezető út, de csak belülről. Kívülről nincs." (Lásd a 'Spiritualitás közügy' blokkot az interjúban). A Seth anyag valami New Age-ezotéria? “Nem. Bár Seth műveiből számos New Age-es szerző merített inspirációt (olyannyira, hogy sokan egyenesen a New Age-mozgalom kiindulópontját látják a Seth-jelenségben), maguk a Seth-szö- vegek nem tartoznak a New Age-hez. Vallásról sincsen szó. Minden valamirevaló Seth-olvasóra igaz, hogy távol áll Seth imádásától, sőt már attól is, hogy bármiféle kultusz tárgyává tegye; leginkább egyfajta filozófiaként kezeli a Seth műve- iben feltáruló világszemléletet, és legjobb képességei szerint törekszik arra, hogy ne dogmatikusan közelítsen a Seth-a- nyaghoz.” (seth.hu) Seth létmagyarázatát nem könnyű elfogadni a szemléleti korlátaink, a korszel- lem, és nem utolsósorban a kérdéskörrel visszaélők miatt. Nem könnyíti meg a dolgunkat az sem, hogy egyes magyarázatai (ilyen pl. a ‘reinkarnáció’ egyide- jűsége) emberi ésszel felfoghatatlanok, ezért sokan szélhámosságnak, jó eset- ben távoli üzenetnek tekintik az anyagot, ami távol áll a mindennapok problé- máitól. - Ezzel együtt sokunk számára mégis hihető, amit közöl. Emlékeztetnék arra, hogy a nagynevű Yale Egyetem archívumai közé válogat- ta Jane és Rob munkásságát; elismerés ez az anyag minősége és jelentősége e- lőtt. Érdekes módon ez az egyetlen metafizikai életmű, ami helyet kapott az archí- vumokban; a Yale egyik szóvivője szerint ráadásul egyike a leglátogatottab- baknak. Szerintem Seth egyes gondolatai búvópatakként már elterjedtek. Aki képes elfogadni magyarázatait, annak segíthet - ön- magába nézve, és belső erőit mozgósítva - az életének tudatosabb átélésében, abban, hogy a kapcsolatait lehetőleg pozi- tív kimenettel, intelligensebben kezelje, abban, hogy az élete értelmes, kreatív legyen, és jobb ember váljon belőle, ami má- sokat is megváltoztat. -- Ez nem megy magától, sok tanulás az ára az értelem és az érzelmek területén egyaránt, és mások segítségére is szük- ség lehet. - ( lásd még a Vallás2 oldal kapcsolódó részét)

Utószó

.
ISTENNEK a FOLYAMA- TOS VÁLTOZÁS a LÉTE- ZÉSMÓDJA, AMELYNEK CÉLJA A SZÉPSÉG és a KOMPLEX REND ELÉRÉSE.
2. RÉSZ < 2. RÉSZ <

Kreatív Tudat

5c. Lélek - Seth 3

(a képek részben nagyíthatók, egyesekben szöveggel )
MINDEN LÉTEZŐ (ISTEN), ÉS RÉSZEI AZ ENTITÁSOK (LELKEK), TOVÁBBÁ A TEREMTMÉNYEIK EGY DINAMIKUSAN NÖVEKVŐ KOZMIKUS ÉLETFORMÁT ALKOTNAK, AMIBEN A RENDSZER ÁLLANDÓAN TANÍTJA ÖNMAGÁT.
"A földi életben meg kell értenünk a teremtés felelősségét: a gondolatok és az érzelmek konkrét - sok esetben negatív - következményeit. Ahogy a gyermek tortát készít a sárból, úgy formáljuk ki gondolatokból, várakozásokból és érzelmekből a sorsunkat és a civilizációt, aztán pedig megnézzük, mit alkottunk. Ebben a folyamatban a legfontosabb a felelősségvállalás mellett: meg kell tanulnunk az önfegyelmet, a mások iránti együttérzést, és a pozitív vágyat a teremtésre és szeretetre, a pusztítás és gyűlölet helyett."
-
> 4. RÉSZ > 4. RÉSZ
© þ thorny question