Murphy törvénye és az entrópia Többé-kevésbé megbízható forrás sze- rint az idén éppen fél évszázada, hogy az amerikai hadsereg sokat tapasztalt mérnök-kapitánya, Ed Murphy bevezet- te az utóbb róla elnevezett rezignáltan tréfás hangzású axiómát: "If anything can go wrong, it will" - azaz, ha valami egyáltalán elromolhat, az el is romlik. Ízlelgetve Murphy törvényét, az a véleményünk támadhat róla, hogy csupán felszínes jópofáskodás, amilyen pl. "A vajas- kenyér mindig a vajas felével esik a földre", vagy a valamivel általánosabb "A dolgok hajlamosak bosszantóan viselked- ni". - Mi tagadás, e sorok szerzője is elkövetett egy efféle mondatot: "Permetezéskor a szél mindig a gyümölcsfa felől fúj..." Murphy törvénye azonban nem tréfás igazság. Ellenkezőleg: egy rendkívül mély, és inkább tragikusnak mondható tudo- mányos tapasztalat tömör és népszerű megfogalmazása. Eredetileg a belső égésű motorokban végbemenő fizikai folya- matok mélyebb megértése céljából vezette be Clausius német fizikus 1865-ben az entrópia fogalmát, amelyet később, már századunk derekán, az akkor kifejlődött információelmélet is alapfogalmai közé emelt. Ma egy fizikai rendszer entrópiáján rendezetlenségének mértékét értjük (némiképpen ahhoz hasonlóan, ahogy rendszer tömegén pedig tehetetlenségének mértékét). - E fogalom által magyarázható meg az a tapasztalati tény, hogy a fizikai világ jelenségei gyakorlatilag mind irreverzibilisek (azaz "visszafelé" nem játszódhatnak Ie), jóllehet pl. a mechanika tör- vényeiből ez nem következik. Következménye azonban az entrópiatörvénynek: zárt rendszer entrópiája szükségképpen növekszik. Egyszerűbben szól- va: a dolgok a rendezettség állapotából a rendezetlenség állapota felé tartanak. Még egyszerűbben: ami elromolhat, el is romlik. Tragikusnak neveztem az entrópiatörvényt. Okkal, mert az egyes emberek és a társadalmak is a fizikai valóság részei, a törvény tehát rájuk is, azaz ránk is vonatkozik. Ám az is tény - felemelő tény! -, hogy lehetőségünk van küzdeni e törvény érvényesülése ellen. Egy műszaki berendezés nem zárt rendszer; egy bő- vebb rendszer része, s ehhez tartozik az üzemeltető mérnök is, aki karbantartással gátolja meghibásodá- sát. - Hasonlóan, az egyes ember sem zárt rendszer, s ha például "vér nevű részrendszerének entrópiája kórosan növekszik, a bővebb rendszerbe tartozó tu- dós orvos dialízissel akadályozza meg e folyamat végzetessé válását. Másrészt, az információelmélet szerint az entrópia "ellenszere" az információ. "A rend a kezdeti állapot emléke" - magyarázza Feynman, századunk egyik leg- nagyobb fizikusa. Amikor lelkes lények jeles évfordu- lón egy pohár ital mellett beszélgetve (információval töltekezve!) a kezdeti állapotra emlékeznek - legyen az akár ország alapítása, akár kedves barátunk szüle- tése -, az entrópia növekedését állítják meg. Az ország is, a baráti közösség is elromolhat; tartsuk karban, hogy ne romoljon el! forrás: Csákány Béla (matematikus)
.
Teológiai utószó
© þ thorny question